باید به تلاش‌های مشترک‌ برای حفظ توازن و ثبات بازار نفت ادامه دهیم