سفارش ۹ میلیون بشکه ای ۲ پالایشگاه هندی برای خرید نفت از ایران