انجام مبادلات بانکی بین‌المللی از طریق SPV، شرط نمایندگان برای دفاع دوباره از CFT