ظریف: آمریکا باید برای جنایات علیه بشریت مواخذه شود