وزیر صنعت در تیم معاونان این وزارتخانه بازنگری کند