برای خرید آپارتمان در منطقه فاطمی چقدر باید هزینه کرد؟