شرکت بورسی مجوز افزایش سرمایه ۶۳ درصدی از دو محل را گرفت