چرا برای واردات سویا از آمریکا محدودیتی وجود ندارد؟