برنامه ریزی برای مقابله با تحریم ها/جزئیات دومین عرضه نفت در بورس