تیراندازی به سوی خانواده پلدشتی و مصدومیت 3 نفر/ عامل تیراندازی دستگیر شد