مکنت و کدال 360 در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران رونمایی شد