تکمیل تونل محرم در محور کازرون - بوشهر به 140 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد