قیمت تمام شده محصولات ایرانی یک معضل است/ محصولات کشاورزی خریداری شده با نرخ دولتی مزیت صادراتی ندارند