بیمه ملوانان شناورهای سنتی یکی از مشکلات اصلی صنعت حمل و نقل دریایی