انتظار افزایش قیمت خودرو/ دست خودروسازان را باز بگذارند ملاحظه مردم را خواهند کرد