آوار چک های برگشتی بر سر بازار چرم/چک های صادره ضمانت اجرایی ندارد