هزاران ژاپنی به حضور نظامیان آمریکایی در اوکیناوا اعتراض کردند+عکس