تاخیر در اصلاح قوانین مالیاتی آمریکا به نفع قیمت طلا خواهد بود