برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران