جابجایی خارج از زمان معاملات دو شرکت با قیمت های متفاوت