ابلاغ آیین‌نامه عملکرد انتخاباتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی