گریزمان: فرقی نمی کند در نیمه نهایی با چه تیمی رو به رو شویم