کدخدایی نامه جنتی در منع حضور غیرمسلمانان در شوراها را تایید کرد