انتخابات فرانسه و تنش در شبه جزیره کره قیمت طلا را افزایش خواهد داد