دریافت شماره حساب برای واریز سود سهام عدالت از فردا / پرداخت سود پس از انتخابات