اجرایی شدن بانك داده های اقتصادی برنامه ریزی برای فعالیت های مناسب اقتصادی را محقق می کند