قزاقستان: مشارکت عربستان و قطر در نشست آستانه مطرح شده است