گردان‌های قسام خطاب به اسرا: تحقق وعده ما نزدیک است