محکومیت سکوت مجامع جهانی در برابر کشتار فوعا و کفریا