زیمبابوه

بازارها آخرین مرجع
بازار سهام 508 2019-02
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2017-12
نرخ بیکاری 5.16 2017-12
نرخ تورم 56.9 2019-01
نرخ بهره 9.49 2018-11
موازنه تجاری -158 2018-11
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -1.1 2016-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.9 2017-12
تولید ناخالص داخلی 17.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1900 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.16 2017-12
جمعیت 16.3 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 56.9 2019-01
تورم مواد غذایی 63.7 2019-01
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 157 2019-01
CPI مسکن آب و برق 111 2019-01
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 227 2019-01
نرخ تورم (ماهانه) 10.75 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.49 2018-11
عرضه پول M1 8612365 2018-11
عرضه پول M2 10042792 2018-11
عرضه پول M3 10093657 2018-11
ترازنامه بانک 11487 2018-11
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -158 2018-11
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.6 2017-12
صادرات 472 2018-11
واردات 629 2018-11
بدهی خارجی 11299 2017-12
شاخص تروریسم 1.57 2017-12
ورود توریست 2422930 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -1.1 2016-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 332 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 42.61 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 22 2018-12
رتبه فساد مالی 160 2018-12
آسانی کسب و کار 155 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 3.31 2019-01


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.