زیمبابوه

بازارها آخرین مرجع
پول 16.09 2019-12
بازار سهام 771 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
نرخ تورم 440 2019-10
نرخ بهره 35 2019-11
موازنه تجاری -38.8 2019-08
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 31 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
جمعیت 14.44 2018-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 440 2019-10
تورم مواد غذایی 621 2019-10
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 403 2019-10
CPI مسکن آب و برق 248 2019-10
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 436 2019-10
نرخ تورم (ماهانه) 38.75 2019-10
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 35 2019-11
عرضه پول M1 17871361 2019-08
عرضه پول M2 19491136 2019-08
عرضه پول M3 19694065 2019-08
ترازنامه بانک 27904 2019-08
نرخ وام 35 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -38.8 2019-08
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 345 2019-08
واردات 384 2019-08
بدهی خارجی 13134 2018-12
شاخص تروریسم 2.83 2018-12
ورود توریست 2579974 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 44.24 2019-12
رتبه رقابتی 127 2019-12
شاخص فساد مالی 22 2018-12
رتبه فساد مالی 160 2018-12
آسانی کسب و کار 140 2019-12
مصرف کننده آخرین مرجع
نرخ وام بانکی 14.37 2019-08
قیمت گازوئیل 1.11 2019-11


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.