زیمبابوه

بازارها آخرین مرجع
پول 5.91 2019-06
بازار سهام 691 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 5.16 2017-12
نرخ تورم 75.86 2019-04
نرخ بهره 9.47 2019-01
موازنه تجاری -44.2 2019-01
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 17.85 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 927 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1900 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 5.16 2017-12
جمعیت 16.3 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 75.86 2019-04
تورم مواد غذایی 92.4 2019-04
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 110 2019-04
CPI مسکن آب و برق 103 2019-04
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 107 2019-04
نرخ تورم (ماهانه) 5.5 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.47 2019-01
عرضه پول M1 8330928 2019-01
عرضه پول M2 9797725 2019-01
عرضه پول M3 9857027 2019-01
ترازنامه بانک 11726 2019-01
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -44.2 2019-01
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 293 2019-01
واردات 337 2019-01
بدهی خارجی 11299 2017-12
شاخص تروریسم 1.57 2017-12
ورود توریست 2422930 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 42.61 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 22 2018-12
رتبه فساد مالی 160 2018-12
آسانی کسب و کار 155 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 1.42 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.