زیمبابوه

بازارها آخرین مرجع
پول 10.05 2019-08
بازار سهام 596 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
نرخ تورم 176 2019-06
نرخ بهره 9.3 2019-04
موازنه تجاری -22.1 2019-02
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4 2018-12
تولید ناخالص داخلی 31 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1322 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2688 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 4.9 2018-12
جمعیت 16.3 2017-12
هزینه زندگی خانواده 575 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 305 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 176 2019-06
تورم مواد غذایی 252 2019-06
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 173 2019-06
CPI مسکن آب و برق 125 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 176 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) 39.26 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.3 2019-04
عرضه پول M1 11257783 2019-05
عرضه پول M2 12869598 2019-05
عرضه پول M3 13009038 2019-05
ترازنامه بانک 17101 2019-05
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -22.1 2019-02
حساب جاری -240 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.7 2018-12
صادرات 348 2019-02
واردات 370 2019-02
بدهی خارجی 13134 2018-12
شاخص تروریسم 1.57 2017-12
ورود توریست 2422930 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.6 2017-12
بودجه دولت -11.1 2018-12
ارزیابی اعتبار 35
مخارج نظامی 405 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 25 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 50 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 3698 2017-03
آدرس های IP 37456 2017-03
شاخص رقابتی 42.61 2018-12
رتبه رقابتی 128 2018-12
شاخص فساد مالی 22 2018-12
رتبه فساد مالی 160 2018-12
آسانی کسب و کار 155 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
قیمت گازوئیل 0.84 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زیمبابوه - شاخص های اقتصادی.