زیمبابوه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 507.85 326 324 324 324 324
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.65 3.6 2.67 4.5 4.9
نرخ تورم 56.90 70 90 94 16 12
نرخ بهره 9.49 9.5 9.5 9.5 9.5 9
موازنه تجاری -157.60 -254 -261 -266 -269 -274
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 80 80 80 77
بودجه دولت -1.10 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.90 3.65 3.6 2.67 4.5 4.9
تولید ناخالص داخلی 17.85 20 20 20 20 22
تولید ناخالص داخلی سرانه 927.40 943 943 933 933 942
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1899.80 1930 1930 1912 1912 1930
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه زندگی خانواده 575.00 520 575 575 500 520
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 951.00 970 963 961 970 1000
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 231.00 297 314 332 297 320
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 56.90 70 90 94 16 12
تورم مواد غذایی 63.70 30 25 20 10 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 227.30 120 117 113 136 148
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156.60 169 189 198 280 378
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.49 9.5 9.5 9.5 9.5 9
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -157.60 -254 -261 -266 -269 -274
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.60 -5.9 -5.9 -5.9 -5.9 -5.5
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 77.60 80 80 80 80 77
بودجه دولت -1.10 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1 -1.1
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 50.00 50 50 50 50 50
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15


زیمبابوه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.