زامبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 13.18 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
نرخ تورم 10.5 2019-09
نرخ بهره 10.25 2019-10
موازنه تجاری -452 2019-08
حساب جاری -168 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 26.72 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3748 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2587 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 3335 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2646 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 3686 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1915 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 6868 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 1207 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
جمعیت 17.35 2018-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 10.5 2019-09
تورم مواد غذایی 12.4 2019-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 234 2019-09
CPI مسکن آب و برق 245 2019-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 278 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 1.2 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10.25 2019-10
نرخ بهره سپرده 8.26 2019-08
ذخایر ارزی 1416 2019-05
عرضه پول M3 65472998 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -452 2019-08
حساب جاری -168 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.3 2018-12
صادرات 7904 2019-08
واردات 8356 2019-08
گردش سرمایه -230 2019-06
بدهی خارجی 9145 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 426 2019-06
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59 2018-12
بودجه دولت -7.6 2018-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 10048 2018-12
مخارج نظامی 386 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.51 2019-12
رتبه رقابتی 120 2019-12
پی ام آی مرکب 48.8 2019-09
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 87 2018-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.