زامبیا

بازارها آخرین مرجع
پول 12.26 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2017-12
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
نرخ تورم 7.5 2019-03
نرخ بهره 9.75 2019-04
موازنه تجاری -309 2019-02
حساب جاری -328 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -6.1 2017-12
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.1 2017-12
تولید ناخالص داخلی 25.81 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.79 2017-12
جمعیت 17.2 2017-12
هزینه زندگی خانواده 4090 2017-12
هزینه زندگی انفرادی 2230 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810 2017-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 7.5 2019-03
تورم مواد غذایی 8.2 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 223 2019-03
CPI مسکن آب و برق 241 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 254 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 1.1 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 9.75 2019-04
نرخ بهره سپرده 7.61 2019-02
عرضه پول M3 61793125 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -309 2019-02
حساب جاری -328 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.3 2017-12
صادرات 6986 2019-02
واردات 7295 2019-02
گردش سرمایه -63.9 2018-09
بدهی خارجی 8420 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 125 2018-12
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.6 2017-12
بودجه دولت -6.1 2017-12
ارزیابی اعتبار 33.75
بدهی های دولت 8790 2017-12
مخارج نظامی 291 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 35 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 16 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 10 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.4 2017-09
سرعت اینترنت 2303 2017-03
آدرس های IP 248931 2017-03
شاخص رقابتی 46.05 2018-12
رتبه رقابتی 118 2018-12
پی ام آی مرکب 48.1 2019-03
شاخص فساد مالی 35 2018-12
رتبه فساد مالی 105 2018-12
آسانی کسب و کار 87 2018-12
تولید الکتریسیته 3702 2017-12
تولید صنعتی 6.4 2018-09
استخراج معدن -1.4 2017-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: زامبیا - شاخص های اقتصادی.