زامبیا

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 13.07 13.02 13.18 13.35 13.53 13.88
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.2 3.2 3 3 3
نرخ تورم 8.80 8.3 9.5 9.8 11.3 12
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.5 10.5 10.5
موازنه تجاری 501.10 -800 -730 650 300 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1 -1 -1.1 -1.1 -1.1
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 62 64 64 64
بودجه دولت -7.60 -7.2 -7.2 -6.9 -6.9 -6.9
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.2 3.2 3 3 3
تولید ناخالص داخلی 26.72 30.8 30.8 32 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441.00 254132 288383 287824 287824 297035
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672.30 1690 1690 1740 1740 1740
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه زندگی خانواده 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00 8820 8900 8900 8900 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1520 1850 1850 1850 1900
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 8.80 8.3 9.5 9.8 11.3 12
تورم مواد غذایی 9.30 6.8 5.8 5.4 5.4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 275.91 248 271 279 306 304
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 229.48 230 238 245 254 266
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.5 10.5 10.5
نرخ بهره سپرده 8.20 8.33 8.33 8.58 8.58 8.58
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 501.10 -800 -730 650 300 -800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1 -1 -1.1 -1.1 -1.1
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 62 64 64 64
بودجه دولت -7.60 -7.2 -7.2 -6.9 -6.9 -6.9
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پی ام آی مرکب 44.40 47.4 48.8 49.7 50 48


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.