زامبیا

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 13.07 13.32 13.49 13.66 13.83 14.19
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.2 3.2 3.2 3 3
نرخ تورم 8.10 7.8 8.3 9.5 9.8 12
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
موازنه تجاری 603.60 250 -610 -800 150 50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 60 60 60 62 62
بودجه دولت -7.50 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.70 3.2 3.2 3.2 3 3
تولید ناخالص داخلی 25.81 30.8 30.8 30.8 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441.00 253548 253548 288383 287824 297035
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646.14 1512 1662 1662 1677 1677
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689.25 3389 3724 3724 3759 3759
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه زندگی خانواده 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00 8820 8816 8900 8900 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1520 1539 1850 1850 1900
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 8.10 7.8 8.3 9.5 9.8 12
تورم مواد غذایی 9.10 7.3 6.8 5.8 5.4 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 259.73 244 248 271 279 304
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 226.84 227 230 238 245 266
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25
نرخ بهره سپرده 8.33 8.22 8.22 8.22 8.22 8.22
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 603.60 250 -610 -800 150 50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8 -2.8
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 60 60 60 62 62
بودجه دولت -7.50 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پی ام آی مرکب 43.90 48.5 47.4 48.8 49.7 48


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.