زامبیا

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 14.46 14.73 14.86 15 15.13 15.41
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2 2.2 2.3 2.4 2.2
نرخ تورم 10.80 11 9.7 9.3 8.6 8.6
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 13.5
موازنه تجاری 146.90 -800 150 700 -200 50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 58 58 58 58
بودجه دولت -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2 2.2 2.3 2.4 2.2
تولید ناخالص داخلی 26.72 30.8 32 32 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 279441.00 285030 285589 285868 286148 291300
تولید ناخالص داخلی سرانه 1672.30 1690 1740 1740 1740 1740
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3747.97 3389 3724 3724 3759 3759
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00 8900 8900 8900 8900 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1850 1850 1850 1850 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00 4090 4090 4090 4090 5100
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 10.80 11 9.7 9.3 8.6 8.6
تورم مواد غذایی 13.50 10 9.7 9.3 8.7 9.3
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 285.07 275 278 300 301 299
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 238.64 241 245 250 254 262
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 11.50 11.5 11.5 12.5 12.5 13.5
نرخ بهره سپرده 8.69 19.23 19.23 20.23 20.23 21.23
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 146.90 -800 150 700 -200 50
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -1.30 -1.7 -1.4 -1.4 -1.4 -1.4
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 59.00 62 58 58 58 58
بودجه دولت -7.60 -7.5 -6.3 -6.3 -6.3 -6.3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پی ام آی مرکب 48.70 48.2 50 49.6 49.2 49.6


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.