زامبیا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 11.92 12.04 12.18 12.33 12.47 12.77
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4 4 4 4 3.8
نرخ تورم 7.90 7.5 8.6 8.3 7.5 7
نرخ بهره 9.75 9.75 10.5 10.5 10.5 12
موازنه تجاری -285.60 -1851 -1911 -1888 -1896 -1894
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 60 60 60 60 62
بودجه دولت -6.10 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.50 37.5 37.5 37.5 37.5 37.5
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 4 4 4 4 3.8
تولید ناخالص داخلی 25.81 30.8 30.8 30.8 30.8 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 245686.00 256005 255022 254039 256988 269837
تولید ناخالص داخلی سرانه 1646.14 1512 1512 1662 1662 1677
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3689.25 3389 3389 3724 3724 3759
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 8810.00 8900 8820 8816 8900 9100
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1760.00 1850 1520 1539 1850 1900
هزینه زندگی خانواده 4090.00 5100 4090 4090 4090 5100
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.90 7.5 8.6 8.3 7.5 7
تورم مواد غذایی 8.20 7.8 7.3 6.8 5.8 5
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 251.30 242 246 248 266 284
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 219.27 226 229 230 233 249
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.75 9.75 10.5 10.5 10.5 12
نرخ بهره سپرده 7.17 6.6 7.35 7.35 7.35 7.35
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -285.60 -1851 -1911 -1888 -1896 -1894
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.30 -3.5 -3.5 -3.5 -3.5 -2.8
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 55.60 60 60 60 60 62
بودجه دولت -6.10 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1 -6.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پی ام آی مرکب 48.10 42.18 41.5 42.17 41.54 41.61


زامبیا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.