یمن

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 249.35 249 249 249 249 249
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
نرخ بیکاری 12.90 13.6 13.6 13 13 13
نرخ تورم 9.49 15 14 13 11 9
نرخ بهره 27.00 27 27 27 27 25
موازنه تجاری -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 58 58 45 45 45
بودجه دولت -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -2.70 -0.7 -0.7 1.3 1.3 1.3
تولید ناخالص داخلی 26.91 27 27 32 32 32
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 3130050000.00 2929726800 3004848000 3036148500 3170740650 2914702560
تولید ناخالص ملی 5544110000.00 5189286960 5322345600 5377786700 5616183430 5162675232
تولید ناخالص داخلی سرانه 667.90 420 420 420 420 420
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2285.00 980 980 980 980 980
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 12.90 13.6 13.6 13 13 13
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 9.49 15 14 13 11 9
قیمت مصرف کننده اصلی 179.15 175 175 175 175 174
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 27.00 27 27 27 27 25
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری -6651.64 -10162 -10553 -9228 -9228 -9228
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.01 0.2 0.2 -2.2 -2.2 -2.2
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.20 58 58 45 45 45
بودجه دولت -4.40 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5 -13.5
هزینه های دولت 543268000.00 508498848 521537280 526969960 550330484 505891162
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 15.00 15 15 15 15 15
نرخ مالیات بر فروش 5.00 5 5 5 5 5
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 14980251105.00 13130504659 13130504659 13130504659 13130504659 12732235340


یمن - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.