ویتنام

بازارها آخرین مرجع
پول 23201 2019-04
بازار سهام 962 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.78 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
نرخ تورم 2.7 2019-03
نرخ بهره 6.25 2019-03
موازنه تجاری 600 2019-03
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
شاخص PMI تولید 51.9 2019-03
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
تولید ناخالص داخلی 224 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010 2019-03
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
افراد شاغل 54 2018-03
افراد بیکار 1.11 2018-03
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 95.5 2017-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.7 2018-03
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.27 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.7 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2019-03
اندازه اصل تورم 1.84 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 89.19 2019-03
تورم مواد غذایی 0.24 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.21 2019-03
قیمت تولید 101 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 4.53 2019-04
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 600 2019-03
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 22400 2019-03
واردات 21800 2019-03
بدهی خارجی 109179 2017-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 4.12 2019-03
گردش سرمایه 2295 2018-09
تولید نفت خام 236 2018-12
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1410 2019-03
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 61.5 2017-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 4962 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 51.9 2019-03
تولید صنعتی 9.1 2019-03
تولید صنعتی 12.8 2019-02
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 30055 2019-03
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 18800 2019-03
استخراج معدن -5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.1 2019-03
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 122 2018-12
قیمت گازوئیل 0.74 2019-03
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.8 2018-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.