ویتنام

بازارها آخرین مرجع
پول 23315 2019-06
بازار سهام 950 2019-06
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.67 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
نرخ تورم 2.88 2019-05
نرخ بهره 6.25 2019-05
موازنه تجاری -1300 2019-05
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
شاخص PMI تولید 52 2019-05
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 2019-03
تولید ناخالص داخلی 224 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010 2019-03
تولید ناخالص ملی 4764958 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1835 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6172 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-03
افراد شاغل 54 2018-06
افراد بیکار 1.1 2018-06
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.27 2019-03
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.88 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-05
اندازه اصل تورم 1.9 2019-05
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.47 2019-05
تورم مواد غذایی -0.68 2019-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 2019-05
قیمت تولید 101 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-05
نرخ بهره بین بانکی 4.19 2019-06
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.78 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -1300 2019-05
حساب جاری 1244 2018-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 21500 2019-05
واردات 22800 2019-05
بدهی خارجی 109179 2017-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7.3 2019-05
گردش سرمایه 2295 2018-09
تولید نفت خام 233 2019-02
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1327 2019-05
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 52 2019-05
تولید صنعتی 10 2019-05
تولید صنعتی 11.6 2019-05
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 26094 2019-05
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 20300 2019-05
استخراج معدن -1.5 2019-05
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.4 2019-05
هزینه های مصرف کننده 3405750 2017-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.88 2019-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.3 2019-05


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.