ویتنام

بازارها آخرین مرجع
پول 23203 2019-08
بازار سهام 994 2019-08
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.32 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
نرخ بیکاری 2.16 2019-06
نرخ تورم 2.44 2019-07
نرخ بهره 6.25 2019-07
موازنه تجاری 200 2019-07
حساب جاری -616 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
شاخص PMI تولید 52.6 2019-07
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.71 2019-06
تولید ناخالص داخلی 245 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1565704 2019-06
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190475 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 228440 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 85798 2019-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 306157 2019-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 89202 2019-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 42753 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات 595903 2019-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 46683 2019-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 9837 2019-06
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.16 2019-06
افراد شاغل 54.36 2019-06
افراد بیکار 1.1 2018-06
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.4 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.44 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 113 2019-07
اندازه اصل تورم 2.04 2019-07
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 153 2017-12
قیمت صادرات 121 2017-12
قیمت واردات 121 2017-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 93.8 2019-07
تورم مواد غذایی 0.41 2019-07
نرخ تورم (ماهانه) 0.18 2019-07
قیمت تولید 102 2019-06
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6.25 2019-07
نرخ بهره بین بانکی 4 2019-08
عرضه پول M0 977907 2017-12
عرضه پول M1 1982009 2017-12
عرضه پول M2 8192548 2017-12
ذخایر ارزی 49497 2017-12
نرخ بهره سپرده 4.68 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 200 2019-07
حساب جاری -616 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 22600 2019-07
واردات 22400 2019-07
بدهی خارجی 109179 2017-12
رابطه مبادله 100 2017-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 10.55 2019-07
گردش سرمایه -1268 2018-12
تولید نفت خام 233 2019-04
شاخص تروریسم 0.66 2017-12
ورود توریست 1316 2019-07
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.7 2018-12
ارزش بودجه دولت -174300 2017-12
هزینه های دولت 325804 2017-12
درآمدهای دولت 1288665 2017-12
هزینه های مالی 1462965 2017-12
ارزیابی اعتبار 29.31
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 52.6 2019-07
تولید صنعتی 9.7 2019-07
تولید صنعتی 10.4 2019-07
تغییرات موجودی انبار 140220 2017-12
ثبت خودرو 25828 2019-07
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 58.05 2018-12
رتبه رقابتی 77 2018-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 69 2018-12
تولید الکتریسیته 21100 2019-07
استخراج معدن 4.4 2019-07
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.4 2019-07
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.87 2019-07
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-07


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.