ویتنام

بازارها آخرین مرجع
پول 23169 2019-12
بازار سهام 969 2019-12
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.52 2019-12
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2019-09
نرخ بیکاری 2.17 2019-09
نرخ تورم 3.52 2019-11
نرخ بهره 6 2019-10
موازنه تجاری 100 2019-11
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
شاخص PMI تولید 51 2019-11
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 2019-09
تولید ناخالص داخلی 245 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2522978 2019-09
تولید ناخالص ملی 5154552 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321906 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6609 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 352698 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148892 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 495670 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 134642 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 65913 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات 977261 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75470 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15794 2019-09
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.17 2019-09
افراد شاغل 54.56 2019-09
افراد بیکار 1.1 2018-12
حداقل دستمزد 4180 2019-01
جمعیت 94.67 2018-12
نرخ مشارکت نیروی کار 76.6 2018-06
هزینه زندگی خانواده 7763600 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 4752300 2018-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 5622 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600 2018-12
دستمزد در تولید 5524 2018-06
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100 2018-12
نرخ بیکاری جوانان 6.53 2019-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.52 2019-11
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115 2019-11
اندازه اصل تورم 2.18 2019-11
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 159 2018-12
قیمت صادرات 113 2018-12
قیمت واردات 111 2018-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.44 2019-11
تورم مواد غذایی 0.53 2019-11
نرخ تورم (ماهانه) 0.96 2019-11
قیمت تولید 101 2019-09
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 6 2019-10
نرخ بهره بین بانکی 4.47 2019-12
عرضه پول M0 1085018 2018-12
عرضه پول M1 2174033 2018-12
عرضه پول M2 9211848 2018-12
ذخایر ارزی 64369 2019-07
نرخ بهره سپرده 4.68 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 100 2019-11
حساب جاری -107 2019-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3 2018-12
صادرات 22600 2019-11
واردات 22500 2019-11
بدهی خارجی 112114 2018-12
رابطه مبادله 102 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17.62 2019-11
گردش سرمایه 835 2019-06
تولید نفت خام 223 2019-08
شاخص تروریسم 1 2018-12
ورود توریست 1810 2019-11
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.5 2018-12
بودجه دولت -3.5 2018-12
ارزش بودجه دولت -191500 2018-12
هزینه های دولت 358592 2018-12
درآمدهای دولت 1424914 2018-12
هزینه های مالی 1616414 2018-12
ارزیابی اعتبار 43 2019-12
مخارج نظامی 5451 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 20 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 35 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 26 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 8 2018-12
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 51 2019-11
تولید صنعتی 5.4 2019-11
تولید صنعتی 6.5 2019-11
تغییرات موجودی انبار 148644 2018-12
ثبت خودرو 27419 2019-10
سرعت اینترنت 9504 2017-03
آدرس های IP 8616202 2017-03
شاخص رقابتی 61.54 2019-12
رتبه رقابتی 67 2019-12
شاخص فساد مالی 33 2018-12
رتبه فساد مالی 117 2018-12
آسانی کسب و کار 70 2019-12
تولید الکتریسیته 18800 2019-11
استخراج معدن -5.3 2019-11
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.6 2019-11
هزینه های مصرف کننده 3745063 2018-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 129 2019-03
قیمت گازوئیل 0.84 2019-11
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.5 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ویتنام - شاخص های اقتصادی.