ویتنام

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 23175.00 23179 23179 23179 23179 23179
بازار سهام 963.56 961 952 943 934 916
اوراق قرضه دولتی ده ساله 3.54 3.6 3.63 3.66 3.69 3.76
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
نرخ تورم 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
نرخ بهره 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
موازنه تجاری 100.00 -100 2000 2000 500 1600
حساب جاری -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 58 58 58 58
بودجه دولت -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
شاخص PMI تولید 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.31 6.6 7.1 6.18 6.4 6.4
تولید ناخالص داخلی 244.95 255 269 269 269 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 2522978.00 3633135 3692523 729362 1662465 3822058
تولید ناخالص ملی 5154552.00 4955556 5036561 5520525 5473103 5213245
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1321905.90 1238094 1258332 1415761 1403600 1302474
تولید ناخالص داخلی سرانه 1964.50 1990 2100 2100 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6608.60 6500 6800 6800 6800 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 352698.00 520590 529099 77392 242558 547660
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 148892.00 233443 237258 36774 91100 245582
تولید ناخالص داخلی از ساخت 495670.00 665779 676662 148222 325078 700399
تولید ناخالص داخلی از معادن 134642.00 216095 219628 40891 94715 227332
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 65913.00 97984 99585 20084 45395 103079
تولید ناخالص داخلی از خدمات 977261.00 1408988 1432019 296580 632730 1482255
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 75470.00 106443 108183 23194 49568 111978
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 15794.00 21397 21747 4696 10445 22510
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.17 2.3 2.4 2.4 2.5 2.4
افراد بیکار 1.10 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4360 4360 4360 4360
جمعیت 94.67 94.98 95.28 95.28 95.28 95.28
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 5622.00 6400 6400 6200 6000 6600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 5524.00 6350 6340 6100 5700 6550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 6.53 6.3 6.4 6.2 6.2 6.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.6 76.6 76.6 76.6 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 3.52 4 3 3.1 3.6 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 115.04 115 115 116 117 119
اندازه اصل تورم 2.18 1.8 1.8 1.5 1.6 1.7
قیمت تولید 101.00 105 102 103 103 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.96 0.1 0.2 0.2 0.5 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 92.44 93.43 91.87 96.73 95.53 96.61
تورم مواد غذایی 0.53 2.9 2.7 2.5 1.9 3
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 6.00 6 5.5 5.5 5.5 5.25
نرخ بهره بین بانکی 4.52 4.23 3.73 3.35 3.35 3.73
عرضه پول M2 9211848.05 8290000 9150000 9150000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 64368.80 65200 66000 65000 65000 60000
نرخ بهره سپرده 4.68 5 4.43 3.93 3.93 5.2
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 100.00 -100 2000 2000 500 1600
حساب جاری -107.00 2060 2500 1500 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 1.8 1.8 1.8 1.8
واردات 22500.00 21500 22700 21600 22500 22700
صادرات 22600.00 21400 23600 22100 23500 23700
بدهی خارجی 112114.00 135000 150000 150000 150000 150000
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17.62 22.5 5 10.8 17.2 25.5
ورود توریست 1809.60 1650 1600 1400 1550 1800
تولید نفت خام 214.00 260 260 260 260 280
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 58 58 58 58
بودجه دولت -3.50 -4.3 -4.1 -4.1 -4.1 -3.5
هزینه های دولت 358592.00 338836 344375 384052 380753 356456
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 51.00 51.5 50.8 51.2 50.9 51
تولید صنعتی 5.40 5 7 8 9.5 6.9
تولید صنعتی 6.50 9.2 9.5 11 10.5 9.6
تغییرات موجودی انبار 148644.00 142700 159000 159000 159000 159000
ثبت خودرو 27419.00 31600 30500 25000 26000 31200
استخراج معدن -5.30 -2.8 2.5 0.8 3.5 3.3
تولید الکتریسیته 18800.00 19900 19900 21000 19500 20500
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.60 12.1 10.5 10 11.5 10.6
هزینه های مصرف کننده 3745063.00 3541980 3599878 4010962 3976508 3726163
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.50 2.8 2.5 0.8 0.6 2.3
قیمت گازوئیل 0.84 0.77 0.75 0.73 0.71 0.67
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 124 126 120 120 115


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.