ویتنام

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 23345.00 23410 23410 23410 23410 23410
بازار سهام 946.95 946 933 920 907 882
اوراق قرضه دولتی ده ساله 4.66 4.73 4.76 4.8 4.83 4.89
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
نرخ بیکاری 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
نرخ تورم 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
نرخ بهره 6.25 6 6 6 5.5 5.25
موازنه تجاری -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
حساب جاری 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 60 60 58 58
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
شاخص PMI تولید 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
نرخ مالیات شرکت 20.00 20 20 20 20 20
نرخ مالیات درآمد شخصی 35.00 35 35 35 35 35
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.79 6.1 5.9 6.6 5.7 6.4
تولید ناخالص داخلی 223.78 255 255 255 269 269
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 681010.00 1511702 918719 3647109 719828 3880524
تولید ناخالص ملی 4764958.00 4910289 4905524 4974616 5036561 5292992
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 1190474.59 1226784 1225594 1242855 1258332 1322398
تولید ناخالص داخلی سرانه 1834.65 1990 1990 1990 2100 2100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6171.88 6500 6500 6500 6800 6800
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 72261.00 230298 126060 522592 76380 556038
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 34336.00 81979 59208 234340 36293 249338
تولید ناخالص داخلی از ساخت 138396.00 284147 173117 668340 146285 711113
تولید ناخالص داخلی از معادن 38180.00 90334 45830 216926 40356 230810
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 18753.00 43458 23090 98360 19822 104656
تولید ناخالص داخلی از خدمات 276919.00 575646 367704 1414407 292703 1504929
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21656.00 44537 27481 106852 22890 113691
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4385.00 9462 5539 21479 4635 22854
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.17 2.2 2.2 2.3 2.4 2.4
افراد بیکار 1.10 1 1.1 1.1 1.1 1.3
حداقل دستمزد 4180.00 4180 4180 4180 4360 4360
جمعیت 94.67 97.1 97.1 96.4 97.3 97.3
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 5622.00 5900 5800 6400 6400 6600
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 10825600.00 12300000 12300000 12300000 12300000 12900000
دستمزد در تولید 5524.00 5900 5500 6350 6340 6550
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 5372100.00 4927000 4927000 4927000 4927000 5207510
نرخ بیکاری جوانان 6.27 7.4 7.07 7.3 7.4 6.5
نرخ مشارکت نیروی کار 76.60 76.9 76.7 76.6 76.6 77.8
هزینه زندگی خانواده 7763600.00 7580000 7580000 7580000 7580000 7800000
هزینه زندگی انفرادی 4752300.00 4220000 4220000 4220000 4220000 4300000
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 2.88 2.7 2.9 3.2 3 3.4
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112.51 113 114 114 115 118
اندازه اصل تورم 1.90 1.3 1.6 1.8 1.8 1.7
قیمت تولید 101.45 102 106 105 102 106
نرخ تورم (ماهانه) 0.49 0.4 0.6 0.1 0.2 0.2
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 95.47 96.87 97.47 92.66 91.87 95.81
تورم مواد غذایی -0.68 4.4 4.1 3.9 3.7 4
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 6.25 6 6 6 5.5 5.25
نرخ بهره بین بانکی 4.20 4.23 4.23 4.23 3.73 3.73
عرضه پول M2 8192548.00 8290000 8290000 8290000 9150000 9150000
ذخایر ارزی 49497.31 59600 59600 59600 60000 60000
نرخ بهره سپرده 4.78 4.53 4.53 5 5 5.2
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1300.00 100 1000 -100 2000 1600
حساب جاری 1244.00 2700 3030 2060 2500 2730
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 3.00 2.6 2.6 2.6 1.8 1.8
واردات 22800.00 20400 21900 21500 22700 22700
صادرات 21500.00 20500 22900 21400 23600 23700
بدهی خارجی 109178.60 101500 101500 101500 121500 121500
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 7.30 9.5 14.1 20.5 5 22.5
ورود توریست 1326.70 1250 1350 1450 1420 1470
تولید نفت خام 233.00 255 254 260 260 280
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 57.50 60 60 60 58 58
بودجه دولت -3.70 -4.3 -4.3 -4.3 -4.1 -3.5
هزینه های دولت 325803.97 335741 335415 340139 344375 361908
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 52.00 52.3 51.2 51 50.8 53
تولید صنعتی 10.00 9.1 8.3 7.7 7 6.9
تولید صنعتی 11.60 12.9 11.1 9.2 7.5 7.7
تغییرات موجودی انبار 140219.87 142700 142700 142700 159000 159000
ثبت خودرو 26094.00 23500 24400 25600 22500 27200
استخراج معدن -1.50 -3.1 -3.8 -2.8 2.5 3.3
تولید الکتریسیته 20300.00 19200 19700 19900 19900 20500
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.40 10.9 11.5 10.1 9.5 10.6
هزینه های مصرف کننده 3405750.02 3509625 3506220 3555603 3599878 3783162
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 0.30 1.4 0.8 2.8 2.5 2.3
قیمت گازوئیل 0.88 0.69 0.67 0.66 0.64 0.64
ضریب اطمینان مصرف کننده 129.00 115 110 114 116 115


ویتنام - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.