ونزوئلا

بازارها آخرین مرجع
پول 5188 2019-04
بازار سهام 14788 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.6 2017-12
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
نرخ تورم 1623656 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 18.1 2019-03
نرخ بهره 32.28 2019-02
موازنه تجاری -782 2015-09
حساب جاری -5113 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
ضریب اطمینان مصرف کننده 72 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.6 2017-12
تولید ناخالص داخلی 482 2014-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219 2015-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709 2014-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745 2014-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.3 2016-04
افراد شاغل 13089081 2016-04
افراد بیکار 1035238 2016-04
حداقل دستمزد 1800000000 2019-01
جمعیت 31.43 2017-12
نرخ اشتغال 92.67 2016-04
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1623656 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 18.1 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146 2015-12
قیمت مصرف کننده اصلی 594 2013-12
اندازه اصل تورم 60.3 2013-12
تورم مواد غذایی 315 2015-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995 2015-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 32.28 2019-02
عرضه پول M0 1006811 2019-01
عرضه پول M1 1650431 2019-01
عرضه پول M2 1654717 2019-01
عرضه پول M3 1654717 2019-01
ترازنامه بانک 45364633769 2018-12
ذخایر ارزی 8383 2019-02
نرخ بهره سپرده 14.7 2017-12
ترازنامه بانک مرکزی 27157994937 2018-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -782 2015-09
حساب جاری -5113 2015-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6 2018-12
صادرات 8483 2015-09
واردات 9576 2015-09
بدهی خارجی 0 2018-09
ذخایر طلا 161 2019-03
تولید نفت خام 960 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558 2015-09
شاخص تروریسم 3.67 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23 2017-12
بودجه دولت -20 2015-12
هزینه های دولت 2747 2015-09
ارزیابی اعتبار 5.08
مخارج نظامی 261 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 34 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 34 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 12 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 24.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 19 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 0.81 2013-09
تغییرات موجودی انبار 1477 2015-09
سرعت اینترنت 1827 2017-03
آدرس های IP 2571911 2017-03
شاخص رقابتی 43.17 2018-12
رتبه رقابتی 127 2018-12
شاخص فساد مالی 18 2018-12
رتبه فساد مالی 168 2018-12
آسانی کسب و کار 188 2018-12
تولید فولاد 5 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 72 2018-09
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.22 2013-09
تغییرات سالیانه خرده فروشی 12.55 2013-09
هزینه های مصرف کننده 10233 2015-09
اعتبار بخش خصوصی 43691030528 2018-12
قیمت گازوئیل 0 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ونزوئلا - شاخص های اقتصادی.