ونزوئلا

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بازار سهام 5314.51 2131 836 327 128 19.72
پول 3290.39 248521 248521 248521 248521 248521
اوراق قرضه دولتی ده ساله 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43 10.43
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.60 -14 -12.5 -10 -8 -4
نرخ بیکاری 7.30 37 37 40 40 44
نرخ تورم 2688670.00 800000 250000 200000 180000 4500
نرخ تورم (ماهانه) 191.60 150 125 100 125 80
نرخ بهره 22.40 22 22 22 22 20
موازنه تجاری -782.00 -3050 -2950 -2940 -2950 -2750
حساب جاری -5113.00 -8600 -8600 -8500 -8600 -8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2 2 2 2 1.7
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 40 40 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -45 -45 -40
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.00 45 45 44 45 42
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -16.60 -14 -12.5 -10 -8 -4
تولید ناخالص داخلی 482.40 280 280 280 280 300
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3219.00 2768 2817 2897 2961 2843
تولید ناخالص داخلی سرانه 13709.04 6200 6200 6200 6200 6000
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 16745.02 9000 9000 9000 9000 7500
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.30 37 37 40 40 44
افراد شاغل 13089081.00 1000000 1000000 1000000 1000000 750000
افراد بیکار 1035238.00 8000000 8500000 9000000 9000000 9500000
حداقل دستمزد 1800000000.00 1800000000 1800000000 1800000000 1800000000 190000000
جمعیت 31.43 31.95 31.95 31.95 31.83 32.23
نرخ اشتغال 92.67 75 70 70 65 60
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 2688670.00 800000 250000 200000 180000 4500
نرخ تورم (ماهانه) 191.60 150 125 100 125 80
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 2146.10 9000 9000 9000 9000 9900
قیمت مصرف کننده اصلی 594.30 1115 1116 1116 1010 1414
تورم مواد غذایی 315.00 200000 160000 140000 120000 1000
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 1995.10 15962795 4989745 3992195 3593175 165286055
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 22.40 22 22 22 22 20
ذخایر ارزی 8393.00 8300 8300 8200 8300 8100
نرخ بهره سپرده 14.70 14.8 14.8 14.8 17 18
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -782.00 -3050 -2950 -2940 -2950 -2750
حساب جاری -5113.00 -8600 -8600 -8500 -8600 -8600
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.00 2 2 2 2 1.7
واردات 9576.00 7400 7250 7300 7300 7000
صادرات 8483.00 4350 4300 4360 4350 4250
تولید نفت خام 1488.00 1300 1250 1180 1200 1250
سرمایه گذاری مستقیم خارجی -558.00 -2700 -2800 -2800 -2800 -3000
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.00 40 40 40 40 50
بودجه دولت -20.00 -45 -45 -45 -45 -40
هزینه های دولت 2747.00 2362 2404 2472 2527 2426
مخارج نظامی 260.70 265 265 265 265 275
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 34.00 34 34 34 34 34
نرخ مالیات درآمد شخصی 34.00 34 34 34 34 34
نرخ تامین اجتماعی 24.50 24.5 24.5 24.5 24.5 24.5
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5.50 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 0.81 -6 -5.7 -6.5 -6.4 -6.6
تغییرات موجودی انبار 1477.00 -17.01 821 450 450 268
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 72.00 45 45 44 45 42
هزینه های مصرف کننده 10233.00 8800 8954 9210 9414 9038
اعتبار بخش خصوصی 75696142320.00 18425399053 22158683741 2800000000 25886632339 29929635610
قیمت گازوئیل 0.00 0 0 0 0 0


ونزوئلا - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.