وانواتو

تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
تولید ناخالص داخلی 0.86 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2922 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 156 2018-12
نرخ تورم 1.9 2018-12
نرخ تورم (ماهانه) 0.2 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره سپرده 0.71 2017-12
تجارت آخرین مرجع
سرعت اینترنت 1168 2017-03
آدرس های IP 4092 2017-03
شاخص فساد مالی 46 2018-12
رتبه فساد مالی 64 2018-12
آسانی کسب و کار 94 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2018-12


وانواتو - اطلاعات - شاخص های اقتصادی