وانواتو

Overview Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.86 0.9 1 1 1 1
GDP Per Capita Ppp 2921.91 2940 2960 2960 2960 2980
Inflation Rate 2.30 4.6 2.9 3.2 3.6 2.7
Deposit Interest Rate 0.71 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Corporate Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15
GDP Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
GDP 0.86 0.9 1 1 1 1
GDP Per Capita Ppp 2921.91 2940 2960 2960 2960 2980
Prices Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Inflation Rate 2.30 4.6 2.9 3.2 3.6 2.7
Money Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Deposit Interest Rate 0.71 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
Taxes Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
Corporate Tax Rate 0.00 0 0 0 0 0
Sales Tax Rate 15.00 15 15 15 15 15


وانواتو - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.