ازبکستان

بازارها آخرین مرجع
پول 8450 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-09
نرخ بیکاری 7.2 2017-12
نرخ تورم 14.3 2018-12
نرخ بهره 16 2019-04
موازنه تجاری -2102 2018-09
حساب جاری 1429 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.3 2017-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.2 2018-09
تولید ناخالص داخلی 48.72 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107333 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 407514 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199537 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47261 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146836 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 7.2 2017-12
افراد بیکار 837 2017-12
جمعیت 32.7 2017-12
افراد شاغل 13520 2017-12
سن بازنشستگی مردان 60 2018-12
سن بازنشستگی زنان 55 2018-12
دستمزد 1453 2017-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 14.3 2018-12
تورم مواد غذایی 14.9 2018-12
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 16 2019-04
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -2102 2018-09
حساب جاری 1429 2017-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7 2018-12
صادرات 1676 2018-09
واردات 3778 2018-09
تولید نفت خام 41 2018-12
بدهی خارجی 17707670 2017-12
ذخایر طلا 342 2019-03
شاخص تروریسم 0.04 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.3 2017-12
بودجه دولت 0.5 2018-12
هزینه های دولت 16979500 2016-12
ارزیابی اعتبار 15
هزینه های مالی 54075 2018-09
ارزش بودجه دولت 57.2 2018-09
درآمدهای دولت 54132 2018-09
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 7.5 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 23 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 20 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 32 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 25 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7 2018-12
تجارت آخرین مرجع
تولید صنعتی 11.2 2018-09
سرعت اینترنت 5925 2017-03
آدرس های IP 89705 2017-03
شاخص فساد مالی 23 2018-12
رتبه فساد مالی 158 2018-12
آسانی کسب و کار 76 2018-12
تولید فولاد 55 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.1 2018-06
هزینه های مصرف کننده 54399700 2016-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ازبکستان - شاخص های اقتصادی.