ازبکستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 8387.20 8405 8430 8455 8481 8532
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.2 5.1 4.8 4.9 5.2
نرخ بیکاری 7.20 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
نرخ تورم 14.30 14.1 14.1 14.1 14.1 13.8
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
موازنه تجاری -2102.50 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری 1429.00 -235 -235 -235 -235 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.30 15 15 15 15 13
بودجه دولت -3.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.20 5.2 5.1 4.8 4.9 5.2
تولید ناخالص داخلی 48.72 58.8 58.8 58.8 58.8 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107333.00 17702 43342 74479 74550 78427
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031.05 2232 2232 2232 2232 2232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253.10 6662 6662 6662 6662 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 407514.50 68336 160313 256072 256317 269645
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 199537.40 5808 37007 62175 62234 65470
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 47260.70 3440 22690 35268 35302 37138
تولید ناخالص داخلی از خدمات 146836.30 33569 69958 110297 110402 116143
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 7.20 6.8 6.8 6.8 6.8 6.5
افراد بیکار 837.00 735 735 735 735 720
جمعیت 32.70 33.9 33.9 33.9 33.28 33.86
افراد شاغل 13520.00 13990 13990 13990 13990 14190
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 14.30 14.1 14.1 14.1 14.1 13.8
تورم مواد غذایی 14.90 17.5 17.5 17.5 17.5 15.5
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -2102.50 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری 1429.00 -235 -235 -235 -235 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 2.80 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -2.5
صادرات 1675.90 14770 14770 14770 14770 15100
واردات 3778.40 12900 12900 12900 12900 13300
تولید نفت خام 41.00 39 39 39 39 38
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.30 15 15 15 15 13
بودجه دولت -3.00 -2.1 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7
هزینه های دولت 16979500.00 17862434 17845455 17794516 17811496 18737693
ارزش بودجه دولت 57.20 350 300 300 600 650
درآمدهای دولت 54132.40 16250 26500 39100 54000 55650
هزینه های مالی 54075.20 15900 26200 38800 53400 55000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی 11.20 11.4 11.7 11.2 10.7 8.5
تولید فولاد 60.00 50 50 55 55 50
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.10 2.4 2.6 3.7 3.8 4.1
هزینه های مصرف کننده 54399700.00 57228484 57174085 57010886 57065285 60032680


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.