ازبکستان

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 8530.74 8508 8535 8562 8590 8645
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 5.1 4.8 5.1 5.2 5.4
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.8 6.8 6.5 6.5
نرخ تورم 14.30 16.3 16.3 16.3 11.8 11.8
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
موازنه تجاری -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری -3231.00 -235 -235 -235 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.1 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.1 22.1 22.1 22.4 22.4
بودجه دولت 0.50 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7
نرخ مالیات شرکت 7.50 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
نرخ مالیات درآمد شخصی 23.00 23 23 23 23 23
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.30 5.1 4.8 5.1 5.2 5.4
تولید ناخالص داخلی 48.72 58.8 58.8 58.8 60 60
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 107333.00 43342 74479 112592 112163 118447
تولید ناخالص داخلی سرانه 2031.05 2232 2232 2232 2232 2232
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 6253.10 6662 6662 6662 6900 6900
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 407514.50 160313 256072 427483 425853 449712
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 11996.00 37007 62175 209315 208517 220199
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4907.80 22690 35268 49576 49387 52154
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21695.60 69958 110297 154031 153444 162041
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 6.90 6.8 6.8 6.8 6.5 6.5
افراد بیکار 837.00 735 735 735 720 720
جمعیت 33.30 33.9 33.9 33.28 33.86 33.86
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
سن بازنشستگی زنان 55.00 55 55 55 55 55
دستمزد 1453.20 1600 1600 1600 1600 1700
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 14.30 16.3 16.3 16.3 11.8 11.8
تورم مواد غذایی 14.90 17.5 17.5 17.5 15.5 15.5
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 16.00 16 16 16 16 14
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -1144.60 1870 1870 1870 1870 1800
حساب جاری -3231.00 -235 -235 -235 -360 -360
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -7.1 -7.1 -7.1 -6.3 -6.3
صادرات 4132.30 14770 14770 14770 14770 15100
واردات 5276.90 12900 12900 12900 12900 13300
تولید نفت خام 41.00 39 39 39 39 38
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.1 22.1 22.1 22.4 22.4
بودجه دولت 0.50 -2.1 -2.1 -2.1 -1.7 -1.7
هزینه های دولت 16979500.00 17845454 17794516 17811496 17743578 18737693
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 6.80 11.7 11.2 10.7 10.7 8.5
تولید فولاد 60.00 50 55 55 55 50
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات سالیانه خرده فروشی 5.50 2.6 3.7 3.8 3.8 4.1
هزینه های مصرف کننده 54399700.00 57174085 57010886 57065285 56847686 60032680


ازبکستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.