اروگوئه

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 37.82 38.07 38.25 38.44 38.62 38.99
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 1 0.9 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 0.7 0.9 1.1 1.6
نرخ بیکاری 8.80 9 8.5 8.5 8.4 8
نرخ تورم 8.40 7.6 8 7.5 7.3 7
موازنه تجاری 3606.00 -114077 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 49.60 250 250 200 100 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 57 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.30 1 1 0.9 0.7 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.10 0.5 0.7 0.9 1.1 1.6
تولید ناخالص داخلی 59.60 65 69 69 69 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 173408184.00 184791792 177361016 174968858 175315674 187748461
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27343791.54 29435842 26374200 27589886 27644573 29906816
تولید ناخالص داخلی سرانه 14617.50 15000 15400 15400 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916.20 21400 21900 21900 21900 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 9352730.49 12345310 10312085 9436905 9455611 12542835
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7176233.00 8506473 7179214 7240819 7255172 8642577
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22061084.00 23089616 21397706 22259634 22303756 23459049
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21581576.00 23683589 22260148 21775810 21818973 24062526
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37618740.00 37722794 37771786 37957309 38032546 38326358
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4313240.00 4236675 4865040 4352059 4360686 4304462
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 8.80 9 8.5 8.5 8.4 8
دستمزد 32092.00 32000 33000 33000 33000 33000
دستمزد در تولید 326.81 284 284 284 284 289
جمعیت 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 8.40 7.6 8 7.5 7.3 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 203.08 201 209 211 215 215
تغییر قیمت تولید کننده 19.12 8 8 8 8 11
تورم مواد غذایی 13.20 5.8 5.5 4.5 4.2 4.6
CPI مسکن آب و برق 202.59 204 219 220 221 218
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 193.17 195 200 203 206 208
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره بین بانکی 1.91 2.74 2.74 2.06 2.06 2.74
نرخ بهره سپرده 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 3606.00 -114077 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 49.60 250 250 200 100 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 -0.5 -0.5 -0.5 -0.5
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 57 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 18124703.82 18580982 18783386 18287826 18324076 18878278
مالیات Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.76 35.76 35.76 35.73 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.1 23.13
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -7.80 2.5 -2.5 5 7 3.8
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
هزینه های مصرف کننده 130710536.10 136379520 127453614 131886931 132148352 138561592
قیمت گازوئیل 1.45 1.33 1.29 1.25 1.22 1.15


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.