اروگوئه

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 32.66 32.74 32.96 33.19 33.41 33.87
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.2 1.2 1 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3.1 3.2 2.6 3.2 3.3
نرخ بیکاری 8.42 7.7 8.2 8.3 8.3 8.4
نرخ تورم 7.39 7.7 7.5 7.8 7.6 7
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
موازنه تجاری -106282.00 -121315 -118555 -112937 -114077 -114806
حساب جاری -341.00 380 300 190 250 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 60 60 60 60 57
بودجه دولت -3.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 1.2 1.2 1 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.10 3.1 3.2 2.6 3.2 3.3
تولید ناخالص داخلی 56.16 65 65 65 65 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 177103894.90 179262888 176684149 179408017 182771220 188802670
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27783007.67 28939840 30345700 28144465 28672064 29618242
تولید ناخالص داخلی سرانه 14362.60 15000 15000 15000 15000 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551.40 21400 21400 21400 21400 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10269112.00 10272520 9377345 10402713 10597724 10947448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7794709.00 7698133 7705664 7997371 8044140 8309596
تولید ناخالص داخلی از ساخت 22573559.00 22218558 22998232 22867241 23295913 24064678
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23428613.00 24181646 23196381 23733419 24178329 24976213
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 35971278.00 35632256 35896349 36439264 37122359 38347397
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4403819.00 4536106 4249044 4461113 4544741 4694718
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 8.42 7.7 8.2 8.3 8.3 8.4
دستمزد 30255.00 32000 32000 32000 32000 33000
دستمزد در تولید 303.54 281 314 319 284 289
جمعیت 3.49 3.52 3.52 3.52 3.5 3.51
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 7.39 7.7 7.5 7.8 7.6 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 190.67 195 198 201 202 216
تغییر قیمت تولید کننده 10.68 10.8 9.5 8.5 8 11
تورم مواد غذایی 6.42 9 9 8.5 9 5.4
CPI مسکن آب و برق 201.37 206 207 209 210 224
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 183.07 184 189 194 194 208
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25 9.25
نرخ بهره بین بانکی 2.85 2.87 2.87 2.87 2.87 2.87
نرخ بهره سپرده 5.10 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -106282.00 -121315 -118555 -112937 -114077 -114806
حساب جاری -341.00 380 300 190 250 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 -0.1 0.1 0.1 0.1 -0.5
گردش سرمایه -581.80 700 520 470 540 270
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 60 60 60 60 57
بودجه دولت -3.00 -2.9 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1
ارزش بودجه دولت -11677.89 -16103 -17388 -15864 -17077 -16860
هزینه های دولت 17916383.34 18980059 18578291 18382209 18489708 19099868
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
تولید صنعتی -8.80 19 24 23 20 23
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
هزینه های مصرف کننده 137257230.43 129207460 133114024 139042947 141649462 146323894
قیمت گازوئیل 1.68 1.66 1.61 1.57 1.54 1.54


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.