اروگوئه

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 36.18 34.39 34.59 34.8 35.01 35.43
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 1 1.4 1.8 2 2.5
نرخ بیکاری 9.80 8.2 8.3 8.3 8.5 8
نرخ تورم 7.54 7.5 7.6 7 6.5 7
موازنه تجاری 77238.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 281.00 190 250 250 200 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 53 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.00 0.9 1 1 0.9 1.2
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -0.20 1 1.4 1.8 2 2.5
تولید ناخالص داخلی 59.60 65 65 69 69 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 176337308.00 181708596 190070295 189701941 179511380 196342614
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 25818644.92 28505366 30654647 30595239 26283381 31666251
تولید ناخالص داخلی سرانه 14617.50 15000 15000 15400 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20916.20 21400 21400 21900 21900 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 10292111.28 10536109 10597724 10577185 10477369 10947448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 7159710.00 7997371 8749457 8732501 7288585 9038189
تولید ناخالص داخلی از ساخت 21292122.00 23160472 23749161 23703136 21675380 24532883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 21872089.00 24037757 24360101 24312891 22265787 25163984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37590171.00 36906531 38800330 38725136 38266794 40080741
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 5200343.00 4518318 4357694 4349249 5293949 4501498
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 9.80 8.2 8.3 8.3 8.5 8
دستمزد 32092.00 32000 32000 33000 33000 33000
دستمزد در تولید 317.31 314 284 284 284 289
جمعیت 3.51 3.52 3.52 3.53 3.53 3.53
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم 7.54 7.5 7.6 7 6.5 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 197.94 200 201 207 209 215
تغییر قیمت تولید کننده 9.67 8.5 8 8 8 11
تورم مواد غذایی 7.20 6 5.8 5.5 4.5 4.6
CPI مسکن آب و برق 204.94 208 204 217 218 218
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 188.74 193 194 198 201 208
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره بین بانکی 2.21 2.74 2.74 2.74 2.57 2.74
نرخ بهره سپرده 5.12 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 77238.00 -112937 -114077 -114077 -114077 -114806
حساب جاری 281.00 190 250 250 200 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -0.60 0.1 0.1 -0.5 -0.5 -0.5
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 51.70 53 53 57 57 57
بودجه دولت -2.00 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 18563256.25 18382209 19111740 19074702 18897395 19742428
مالیات Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.73 35.76 35.76 35.76 35.73 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.10 23.13 23.13 23.13 23.1 23.13
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
تولید صنعتی -9.90 23 20 20 20 23
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
هزینه های مصرف کننده 126540402.70 140825918 140328653 140056698 128818130 144959498
قیمت گازوئیل 1.61 1.57 1.53 1.49 1.45 1.45


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.