اروگوئه

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 35.28 35.38 35.59 35.8 36 36.42
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 1.2 1 1.2 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.8 1.5 2 2.4 3.1
نرخ بیکاری 8.00 8.2 8.3 8.3 8.3 8
نرخ تورم 7.73 7.5 7.8 7.6 7 7
موازنه تجاری 9926.00 -118555 -112937 -114077 -114077 -114806
حساب جاری -374.00 300 190 250 250 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.1 0.1 0.1 -0.5 -0.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 60 60 60 57 57
بودجه دولت -3.00 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -0.10 1.2 1 1.2 1.2 1.3
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.60 0.8 1.5 2 2.4 3.1
تولید ناخالص داخلی 56.16 65 65 65 69 69
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 184176642.00 176684149 181708596 190070295 189701941 196342614
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 29704115.70 30345700 28505366 30654647 30595239 31666251
تولید ناخالص داخلی سرانه 14362.60 15000 15000 15000 15400 15400
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 20551.40 21400 21400 21400 21900 21900
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 12304214.26 9377345 10536109 10597724 10577185 10947448
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8478156.00 7586346 7997371 8749457 8732501 9038189
تولید ناخالص داخلی از ساخت 23012753.00 22998232 23160472 23749161 23703136 24532883
تولید ناخالص داخلی از خدمات 23604749.00 23196381 24037757 24360101 24312891 25163984
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 37597219.00 35896349 36906531 38800330 38725136 40080741
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 4222572.00 4249044 4518318 4357694 4349249 4501498
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 8.00 8.2 8.3 8.3 8.3 8
دستمزد 30255.00 32000 32000 32000 33000 33000
دستمزد در تولید 317.09 314 319 284 284 289
جمعیت 3.49 3.52 3.52 3.5 3.51 3.51
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 7.73 7.5 7.8 7.6 7 7
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 195.19 197 201 201 207 215
تغییر قیمت تولید کننده 10.09 9.5 8.5 8 8 11
تورم مواد غذایی 7.08 9 8.5 9 9 5.4
CPI مسکن آب و برق 203.97 206 209 204 217 218
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 188.61 188 194 194 198 208
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره بین بانکی 2.57 2.74 2.74 2.74 2.74 2.74
نرخ بهره سپرده 5.10 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 9926.00 -118555 -112937 -114077 -114077 -114806
حساب جاری -374.00 300 190 250 250 140
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 0.50 0.1 0.1 0.1 -0.5 -0.5
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 50.60 60 60 60 57 57
بودجه دولت -3.00 -2.9 -2.9 -2.9 -3.1 -3.1
هزینه های دولت 18519128.05 18290616 18382209 19111740 19074702 19742428
مالیات Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25
نرخ مالیات درآمد شخصی 36.00 36 36 36 36 36
نرخ مالیات بر فروش 22.00 22 22 22 22 22
نرخ تامین اجتماعی 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76 35.76
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63 12.63
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13 23.13
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 0.40 24 23 20 20 23
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
هزینه های مصرف کننده 135977376.81 133114024 140825918 140328653 140056698 144959498
قیمت گازوئیل 1.56 1.59 1.55 1.51 1.47 1.47


اروگوئه - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.