ایالات متحده

بازارها آخرین مرجع
پول 97.38 2019-04
بازار سهام 26560 2019-04
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.56 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
نرخ بیکاری 3.8 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 196 2019-03
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
نرخ بهره 2.5 2019-03
موازنه تجاری -49382 2019-02
حساب جاری -134377 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
اطمینان کسب و کار 55.3 2019-03
شاخص PMI تولید 52.4 2019-04
پی ام آی غیر توليدی 56.1 2019-03
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-04
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-03
جواز ساختمان 1269 2019-03
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 2.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3 2018-12
تولید ناخالص داخلی 19391 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 18765 2018-12
تولید ناخالص ملی 19008 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 3358 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 53129 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 54225 2017-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 214 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 643 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 2155 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 466 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 2180 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 12887 2018-12
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 544 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 281 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 3.8 2019-03
آمار اشتغال غیر کشاورزی 196 2019-03
اشتغال دولتی 14 2019-03
صورت پرداخت های خصوصی 182 2019-03
صورت های پرداخت توليد -6 2019-03
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 192 2019-04
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1653 2019-04
تغییر اشتغال ADP 129 2019-03
افراد شاغل 156748 2019-03
افراد بیکار 6211 2019-03
درآمد متوسط ساعتی 0.1 2019-03
میانگین ساعات کار در هفته 34.5 2019-03
نرخ مشارکت نیروی کار 63 2019-03
نرخ بیکاری بلند مدت 0.8 2019-03
نرخ بیکاری جوانان 8.8 2019-03
هزینه های کار 110 2018-12
بهره وری 106 2018-12
پست های خالی شغلی 6708 2019-02
پیشنهادات شغلی 7087 2019-02
چلنجر کاهش شغل 60587 2019-03
دستمزد 23.24 2019-03
حداقل دستمزد 7.25 2019-12
رشد دستمزد 4.2 2019-02
دستمزد در تولید 21.93 2019-03
شاخص هزینه استخدام 0.7 2018-12
جمعیت 326 2017-12
سن بازنشستگی زنان 66 2018-12
سن بازنشستگی مردان 66 2018-12
نرخ اشتغال 60.6 2019-03
استخدام تمام وقت 129969 2019-03
هزینه زندگی خانواده 2380 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 1660 2018-12
قسمت مدت زمان اشتغال 26938 2019-03
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 1.9 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 254 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 261 2019-03
اندازه اصل تورم 2 2019-03
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 111 2018-12
قیمت تولید 118 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده 2.2 2019-03
قیمت صادرات 127 2019-03
قیمت واردات 126 2019-03
تورم مواد غذایی 2.1 2019-03
صفحه اول PCE قیمت هسته 111 2019-01
قیمت تولید کننده هسته 117 2019-03
CPI مسکن آب و برق 264 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 209 2019-03
انتظارات تورم 2.82 2019-03
شاخص قیمت PCE 109 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.5 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2.58 2019-04
عرضه پول M0 3381470 2019-03
عرضه پول M1 3722 2019-03
عرضه پول M2 14509 2019-03
ترازنامه بانک 17088467 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 3952113 2019-02
ذخایر ارزی 125827 2019-02
وام به بخش خصوصی 2347 2019-03
سرمایه گذاری اوراق قرضه خارجی 19910 2019-02
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 203 2017-12
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -49382 2019-02
حساب جاری -134377 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.4 2018-12
صادرات 209690 2019-02
واردات 259073 2019-02
بدهی خارجی 19765887 2018-12
رابطه مبادله 106 2018-12
گردش سرمایه -21640 2019-02
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 50955 2018-12
میزان خالص ورود سرمایه 51884 2019-02
ذخایر طلا 8134 2019-03
تولید نفت خام 11871 2019-01
شاخص تروریسم 6.07 2017-12
درآمد گردشگری 21448 2019-01
ورود توریست 6772971 2018-10
فروش اسلحه 12394 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105 2017-12
بودجه دولت -3.8 2018-12
ارزش بودجه دولت -146945 2019-03
هزینه های دولت 3189 2018-12
درآمدهای دولت 228811 2019-03
بدهی های دولت 22027880 2019-03
هزینه های مالی 375756 2019-03
درخواست پناهندگی 7267 2018-09
ارزیابی اعتبار 97
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 38 2017-12
مخارج نظامی 597178 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 21 2019-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 37 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15.3 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 55.3 2019-03
شاخص PMI تولید 52.4 2019-04
پی ام آی غیر توليدی 56.1 2019-03
شاخص PMI خدمات 52.9 2019-04
پی ام آی مرکب 52.8 2019-04
تولید صنعتی 2.8 2019-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.1 2019-03
تولید صنعتی 1 2019-03
استفاده از ظرفیت 78.8 2019-03
میزان سفارشات کالاهای بادوام -1.6 2019-02
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح -1.9 2019-02
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.1 2019-02
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل 0.3 2019-02
سفارشات کارخانه -0.5 2019-02
میزان سفارشات جدید 497474 2019-02
موجودی انبارهای تجاری 0.3 2019-02
تغییرات موجودی انبار 96.8 2018-12
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.2 2019-02
ورشکستگی 22232 2018-12
سود شرکت سهامی 2076 2018-12
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 102 2019-03
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو -0.29 2019-02
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 8.3 2019-03
ISM شاخص نیویورک 66.9 2019-03
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 10.1 2019-04
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا 8.5 2019-04
شاخص توليد Richmond Fed 10 2019-03
پی ام آی شیکاگو 58.7 2019-03
تولید خودرو 2.46 2019-03
ثبت خودرو 390 2019-01
مجموع فروش خودرو 17.45 2019-03
تغییر سهام نفت خام -1.4 2019-04
تغییر سهام گازوئیل -1174 2019-04
سهام گاز طبیعی تغییر 92 2019-04
شاخص اقتصادی مقدم 126 2019-02
تغییرات سهام نفت خام API -3.1 2019-04
خطوط نفت خام 825 2019-04
سرعت اینترنت 18748 2017-03
آدرس های IP 128949703 2017-03
شاخص رقابتی 85.64 2018-12
رتبه رقابتی 1 2018-12
شاخص فساد مالی 71 2018-12
رتبه فساد مالی 22 2018-12
آسانی کسب و کار 8 2018-12
استخراج معدن 10.5 2019-03
تولید فولاد 6896 2019-02
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 96.9 2019-04
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.6 2019-03
خرده فروشی به استثنا اتومبیل 1.2 2019-03
تغییرات سالیانه خرده فروشی 3.6 2019-03
هزینه های مصرف کننده 13032 2018-12
درآمد قابل تصرف شخص 15945 2019-02
هزینه های شخصی 0.1 2019-01
درآمد شخصی 0.2 2019-02
پس انداز های شخصی 7.5 2019-01
تسهیلات اعتباری خریدار 15.19 2019-02
اعتبار بخش خصوصی 9710 2019-03
نرخ وام بانکی 5.5 2019-03
شاخص خوشبینی اقتصادی 54.2 2019-04
شاخص Redbook 5 2019-04
فروش فروشگاه زنجیره ای 3232 2019-02
قیمت گازوئیل 0.66 2019-03
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.4 2018-09
مسکن سازی آخرین مرجع
جواز ساختمان 1269 2019-03
خانه های مسکونی نوساز 1139 2019-03
فروش خانه جدید 667 2019-02
پیش فروش خانه -4.9 2019-02
فروش خانه موجود 5510 2019-02
هزینه های ساخت و ساز 1 2019-02
شاخص مسکن 0.6 2019-01
شاخص بازار مسکن NAHB 63 2019-04
نرخ رهن 4.44 2019-04
درخواست وام مسکن -3.5 2019-04
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 212 2019-01
نرخ مالکیت مسکن 64.8 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: ایالات متحده - شاخص های اقتصادی.