ایالات متحده

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 96.58 96.06 96.48 96.91 97.33 97.33
بازار سهام 25850.63 24599 24216 23842 23472 22749
اوراق قرضه دولتی ده ساله 2.69 2.68 2.72 2.77 2.81 2.91
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 3.40 1.8 2.4 2.5 2 1.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.00 1.9 2.6 2.4 2.3 1.7
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 304.00 193 182 179 150 170
نرخ تورم 1.60 2 1.8 1.7 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
موازنه تجاری -49313.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
حساب جاری -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
اطمینان کسب و کار 56.60 53 55 57 53 52
شاخص PMI تولید 53.70 52.1 52.8 51.1 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 56.70 54 54.2 56 53 52
شاخص PMI خدمات 56.20 53.1 53 52.4 52.2 50.8
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.50 95 96 97 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
جواز ساختمان 1322.00 1320 1246 1241 1240 1315
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.8 3.8 3.7 3.7 4.5
آمار اشتغال غیر کشاورزی 304.00 193 182 179 150 170
اشتغال دولتی 8.00 1 15 6.87 10 11
صورت پرداخت های خصوصی 296.00 188 178 166 142 161
صورت های پرداخت توليد 13.00 12 1 6 15 -2
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری برای اولین بار 216.00 215 209 201 209 238
تعداد دریافت کنندگان کمک هزینه بیکاری 1725.00 1626 1610 1630 1650 1700
تغییر اشتغال ADP 213.00 220 219 219 145 150
افراد شاغل 156694.00 156189 156389 156566 155190 154000
درآمد متوسط ساعتی 0.10 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3
میانگین ساعات کار در هفته 34.50 34.5 34.5 34.5 34.4 34.4
نرخ مشارکت نیروی کار 63.20 62.7 62.7 62.7 63 62.9
نرخ بیکاری بلند مدت 0.80 0.8 0.9 0.9 0.9 1.1
پست های خالی شغلی 6890.00 5900 6732 6300 5500 5200
پیشنهادات شغلی 7335.00 6300 6700 6600 5818 5800
چلنجر کاهش شغل 52988.00 55080 36000 42000 34000 31000
دستمزد 23.12 23.6 24.05 24.55 24.8 25.9
دستمزد در تولید 21.86 22.1 22.5 22.8 23.1 24
حداقل دستمزد 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25
شاخص هزینه استخدام 0.70 0.8 0.6 0.7 0.8 0.6
جمعیت 325.72 326 326 326 328 330
سن بازنشستگی مردان 66.00 66 66 66 66 66
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1960.00 2150 2150 2150 2150 2200
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 4520.00 4500 4550 4550 4500 4550
هزینه زندگی خانواده 2380.00 2380 2380 2380 2300 2380
قسمت مدت زمان اشتغال 26752.00 26990 26700 26800 27000 2750
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.60 2 1.8 1.7 2.1 2
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 252.67 255 257 258 259 265
قیمت مصرف کننده اصلی 260.70 262 263 264 265 271
اندازه اصل تورم 2.20 2.3 2.3 2.2 2.3 2.2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 110.68 116 117 113 118 124
قیمت تولید 117.10 121 120 120 125 130
تغییر قیمت تولید کننده 2.00 2.8 3.1 3.2 2.9 3.2
تورم مواد غذایی 1.60 1.5 1.7 1.9 1.8 2.1
CPI مسکن آب و برق 262.28 262 265 266 267 273
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 202.57 213 220 217 215 220
انتظارات تورم 2.97 3.1 3.1 3 3 3.2
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.66 2.79 2.79 2.79 2.79 2.79
ترازنامه بانک مرکزی 4102109.00 4352601 4350218 4036945 4305838 4200000
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 202.80 195 195 205 195 191
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -49313.00 -52000 -44000 -56000 -60000 -53000
حساب جاری -124817.00 -109000 -103000 -101000 -101000 -125000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.40 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.5
واردات 259186.00 259000 257000 269000 258000 259000
صادرات 209873.00 207000 213000 213000 198000 206000
رابطه مبادله 106.98 99.45 99.65 99.74 99.74 92.43
میزان خالص ورود سرمایه -48313.00 50201 49156 49370 49413 49404
تولید نفت خام 11900.00 12500 12730 12800 13000 12500
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 105.40 108 108 108 108 109
بودجه دولت -3.50 -5 -5 -5 -5 -6
ارزش بودجه دولت -13539.00 -45667 -58601 -62101 -62737 -62500
هزینه های دولت 3192.01 3231 3261 3278 3272 3327
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 37.70 38.6 38.6 38.6 38.6 38.9
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 21.00 21 21 21 21 21
نرخ مالیات درآمد شخصی 37.00 37 37 37 37 35
نرخ مالیات بر فروش 0.00 0 0 0 0 0
نرخ تامین اجتماعی 15.30 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65 7.65
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار 56.60 53 55 57 53 52
شاخص PMI تولید 53.70 52.1 52.8 51.1 51 50.4
پی ام آی غیر توليدی 56.70 54 54.2 56 53 52
شاخص PMI خدمات 56.20 53.1 53 52.4 52.2 50.8
پی ام آی مرکب 55.80 55.2 55.4 54.2 55 55.1
تولید صنعتی 3.80 2.9 3 2.6 2 1.1
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.60 0.3 0.4 0.2 0.1 0.2
تولید صنعتی 2.90 1.8 2.38 2.31 2 1.9
استفاده از ظرفیت 78.22 78.5 78.6 78.82 79 78
میزان سفارشات کالاهای بادوام 1.20 -1.5 2.2 1.5 2.5 2.4
سفارش کالاهای بادوام به استثناء سلاح 1.80 -0.8 1.8 1.2 2 1.3
سفارش کالاهای بادوام به استثناء وسایل حمل و نقل 0.10 0.3 0.5 0.3 0.7 0.1
سفارشات کارخانه سابق حمل و نقل -1.30 0.3 1.2 0.5 0.8 1
سفارشات کارخانه -0.60 -0.9 2.2 1.8 1.5 0.8
موجودی انبارهای تجاری -0.10 0.4 0.3 0.5 0.3 0.2
موجودی انبارهای عمده فروشی 0.30 0.3 0.4 0.68 -0.2 0.2
سود شرکت سهامی 2076.82 2114 2131 2145 2159 2213
شاخص خوش بینی کسب و کار NFIB 101.20 107 105 102 97 97
شاخص تولیدات بانک فدرال فیلادلفیا -4.10 15 9.41 10 18 16
شاخص توليد Richmond Fed -2.00 10 11 7 2 3
ISM شاخص نیویورک 63.40 56 53.9 60 57 55.9
نیویورک شاخص تولیدات امپایر 8.80 19 17 22 15 10
دالاس شاخص تولید بانک فدرال 1.00 20.1 28.6 19.36 15 12
شاخص فعالیتهای ملی بانک فدرال شیکاگو 0.27 0.7 0.22 0.21 0.38 0.05
پی ام آی شیکاگو 56.70 51 53 52 51 54
مجموع فروش خودرو 16.70 16.9 17 18 17 17.3
تولید خودرو 2.61 3.1 3.2 3.1 3.05 3.54
تغییر سهام نفت خام 3.67 2.5 4.5 3.8 2.7 2.6
تغییر سهام گازوئیل -1454.00 2200 -1600 -1200 500 2000
سهام گاز طبیعی تغییر -177.00 -55 75 55 -170 -200
تغییرات سهام نفت خام API 1.26 4.8 -3.2 5.2 -3.2 2
استخراج معدن 15.30 9 11 13.88 8.5 4
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 95.50 95 96 97 92 86.7
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -1.20 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
تغییرات سالیانه خرده فروشی 2.30 4.2 4 5.2 3.9 4
خرده فروشی به استثنا اتومبیل -1.80 0.5 0.2 0.7 0.6 0.4
هزینه های مصرف کننده 12953.29 13041 13202 13303 13277 13503
هزینه های شخصی 0.40 0.5 0.3 0.35 0.5 0.5
درآمد شخصی 0.20 0.2 0.5 0.1 0.4 0.3
پس انداز های شخصی 6.00 6.7 6.8 7 6 5.2
تسهیلات اعتباری خریدار 16.55 13 14 10.5 10 8
نرخ وام بانکی 5.50 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
شاخص خوشبینی اقتصادی 50.30 52 51.3 53.9 51 50
شاخص Redbook 5.40 5.2 4.8 4 4.5 4
فروش فروشگاه زنجیره ای 5637.00 4200 4000 4050 9150 9200
قیمت گازوئیل 0.59 0.59 0.58 0.56 0.55 0.55
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 76.60 78 78 78 78 79
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
جواز ساختمان 1322.00 1320 1246 1241 1240 1315
خانه های مسکونی نوساز 1256.00 1300 1218 1215 1210 1280
فروش خانه جدید 657.00 615 635 595 585 590
پیش فروش خانه -9.80 1.1 1.3 -5.31 1.6 1.2
فروش خانه موجود 4940.00 5500 5250 5251 5300 5000
هزینه های ساخت و ساز 0.80 0.4 -0.3 0.8 1.1 0.4
شاخص مسکن 0.40 0.3 0.2 0.3 0.3 0.5
شاخص بازار مسکن NAHB 62.00 66 65.3 65 59 53
نرخ رهن 4.66 4.84 4.84 4.84 4.84 6.5
درخواست وام مسکن 3.60 3.4 -0.8 3.5 2.7 0.9
شاخص قیمت مس‍‍کن Case Shiller 213.66 215 218 221 220 230
نرخ مالکیت مسکن 64.40 64.6 65 64.8 64.8 64.5


ایالات متحده - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.