انگلستان

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 1.30 1.3 1.29 1.29 1.28 1.26
بازار سهام 7228.62 6899 6824 6750 6676 6531
اوراق قرضه دولتی ده ساله 1.18 1.26 1.31 1.35 1.4 1.5
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
نرخ تورم 1.80 1.7 1.8 1.9 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
موازنه تجاری -3229.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
حساب جاری -26522.00 -20400 -20470 -18700 -24600 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 83.8 83.8 83.8 83.8 82.5
بودجه دولت -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
اطمینان کسب و کار -23.00 -26 -22 -14 -10 2
شاخص PMI تولید 52.80 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
شاخص PMI خدمات 50.10 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -20 -16 -17 -12 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.30 1.4 1.4 1.5 1.6 1.5
تولید ناخالص داخلی 2622.43 2890 2890 2890 2890 2950
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 511175.00 507385 509500 512840 519354 527144
تولید ناخالص ملی 521840.00 517773 522436 524449 530189 538142
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 85462.00 86553 85797 86313 86829 88132
تولید ناخالص داخلی سرانه 42514.49 43200 43200 43200 43200 43800
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 39753.24 40700 40700 40700 40700 41100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2875.00 2877 2871 2859 2921 2965
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 28470.00 28010 28101 28690 28926 29359
تولید ناخالص داخلی از ساخت 45190.00 45890 45725 45848 45913 46602
تولید ناخالص داخلی از معادن 4665.00 4630 4677 4758 4740 4811
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 20832.00 20828 20899 20930 21165 21483
تولید ناخالص داخلی از خدمات 365436.00 361385 363494 365475 369476 375018
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 19855.00 19307 19512 19708 20173 20475
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 4.00 3.9 3.8 3.6 3.7 3.8
افراد شاغل 32597.00 32580 32620 32710 32850 33700
افراد بیکار 1010.70 1011 1025 1090 1100 1200
قسمت مدت زمان اشتغال 8562.00 8420 8400 8420 8430 8190
استخدام تمام وقت 24035.00 24160 24220 24290 24420 25510
نرخ اشتغال 75.80 75.9 75.9 76 76 75.8
تغییر تعداد مدعیان بیکاری 14.20 5 7 11 7 6
نرخ مشارکت نیروی کار 79.10 79.1 79.2 79.2 79.3 79.5
نرخ بیکاری بلند مدت 1.10 1.1 1.2 1.2 1.2 1.5
نرخ بیکاری جوانان 11.50 11.3 11.5 11.5 11.5 11.9
هزینه های کار 104.80 106 107 108 108 110
بهره وری 101.60 102 102 103 104 106
پست های خالی شغلی 870.00 851 845 836 825 805
دستمزد 527.00 536 538 540 542 550
دستمزد در تولید 607.00 615 617 619 621 629
رشد دستمزد 3.40 2.7 2.6 2.6 2.7 2.8
حداقل دستمزد 8.21 7.83 8.21 8.21 8.21 8.5
جمعیت 66.19 66.36 66.36 66.36 66.57 66.95
سن بازنشستگی زنان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
سن بازنشستگی مردان 65.50 65.5 65.5 65.5 65.5 66
هزینه زندگی خانواده 1300.00 1440 1440 1440 1440 1520
هزینه زندگی انفرادی 895.00 1290 1290 1290 1290 1370
میانگین ساعات کار در هفته 32.00 32.2 32.3 32.3 32.3 32.3
تغییر اشتغال 167.00 100 85 -82 120 110
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 1320.00 1450 1450 1450 1450 1550
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 2330.00 2410 2410 2410 2410 2490
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 1.80 1.7 1.8 1.9 2 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.80 0.2 0.3 0.3 0.2 0.6
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106.30 107 107 109 109 112
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 106.32 107 107 109 109 112
قیمت مصرف کننده اصلی 106.30 107 107 108 109 111
اندازه اصل تورم 1.90 1.7 1.5 1.6 1.6 2
ضریب تعدیل تولید ناخالص داخلی 104.64 106 106 107 108 110
تغییر قیمت تولید کننده 2.10 1.7 1.6 1.8 2 2.2
تورم مواد غذایی 0.90 1.1 0.9 1.2 1.5 1.9
انتظارات تورم 3.20 2.5 1.9 1.7 2.2 2
قیمت تولید 114.80 115 116 117 117 120
CPI مسکن آب و برق 104.20 105 106 107 108 110
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.90 108 112 113 114 116
قیمت تولید کننده هسته 113.70 113 114 115 116 118
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 0.75 0.75 0.75 0.75 1 1.5
عرضه پول M0 81931.00 85100 91200 101900 105700 119400
عرضه پول M1 1772360.00 1851000 1951000 2111000 2155400 2510800
نرخ بهره بین بانکی 0.87 0.92 0.92 0.92 0.92 1.42
عرضه پول M2 2412358.00 2651000 2746000 2856000 2913800 3129100
عرضه پول M3 2915272.00 3124000 3184000 3224000 3250000 3420000
ذخایر ارزی 180845.18 175000 179000 185000 189000 205000
ترازنامه بانک 3785769.00 3890000 4080000 4220000 4350000 4510000
ترازنامه بانک مرکزی 592313.00 605000 616000 625000 642000 669200
وام به بخش خصوصی 2439096.00 2450000 2480000 2520000 2590000 2680000
نرخ بهره سپرده 0.50 0.5 0.5 0.5 0.5 1
نرخ وام 1.00 1 1 1 1 1.5
بدهی های خصوصی به تولید ناخالص داخلی 229.40 225 225 225 225 221
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری -3229.00 -2700 -2900 -3300 -3600 -3100
حساب جاری -26522.00 -20400 -20470 -18700 -24600 -22800
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -3 -3 -3 -3 -2.8
واردات 55852.00 57100 57800 58500 59100 59800
صادرات 52623.00 54400 54900 55200 55500 56700
بدهی خارجی 6301189.00 6583000 6655000 6669000 6686000 6811000
گردش سرمایه 33427.00 13600 16500 16500 38200 36900
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 8525.00 36200 22500 -9700 15600 15900
ذخایر طلا 310.30 310 310 310 310 310
تولید نفت خام 842.00 800 800 800 800 750
درآمد گردشگری 1973.00 1870 2600 2700 2250 2490
ورود توریست 3055.00 3220 4010 3490 2990 3040
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 85.30 83.8 83.8 83.8 83.8 82.5
بودجه دولت -2.30 -1.2 -1.2 -1.2 -1.2 -1.4
ارزش بودجه دولت 1596.00 5100 -4400 -2200 1900 2100
هزینه های دولت 92768.00 92557 92170 91945 94252 95666
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 41.10 41.2 41.2 41.2 41.2 41.1
بدهی های دولت -2112.00 -1240 -3210 -3200 -2840 -2460
درخواست پناهندگی 2925.00 2980 2850 2900 2510 2210
درآمدهای دولت 59800.00 64450 57420 58900 59870 61870
مالیات Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ مالیات شرکت 19.00 19 19 19 19 17
نرخ مالیات درآمد شخصی 45.00 45 45 45 45 45
نرخ تامین اجتماعی 25.80 25.8 25.8 25.8 25.8 25.8
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 13.80 13.8 13.8 13.8 13.8 13.8
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 12.00 12 12 12 12 12
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
اطمینان کسب و کار -23.00 -26 -22 -14 -10 2
شاخص PMI تولید 52.80 49.5 51.2 52.5 52.9 52.9
شاخص PMI خدمات 50.10 49.9 50.1 50.9 52.6 52.5
تولید صنعتی -0.90 0.5 0.9 0.8 1.1 1.8
تولیدات صنعتی (ماهانه) -0.50 0.3 -0.3 0.6 0.4 0.5
تولید صنعتی -2.10 0.1 0.7 0.5 0.9 1.5
استفاده از ظرفیت 81.30 80 79.9 79.5 79.6 79.5
میزان سفارشات جدید 11075.00 15620 15780 15820 15960 16480
سفارشات کارخانه 6.00 -10 -6 -8 -5 -4
ورشکستگی 4725.00 4500 4900 4800 4500 4600
سود شرکت سهامی 112291.00 115000 116000 116000 117000 115000
شاخص تمایلات اقتصادی توسط موسسه ZEW -68.70 -76 -48 -40 -36 -12
تولید خودرو 78106.00 145200 136500 134000 115000 125000
ثبت خودرو 161013.00 465000 245000 362000 151000 174000
تمایلات کسب و کار کوچک -31.00 -26 -22 -28 -24 -7
شاخص اقتصادی مقدم 0.20 0.1 0.4 0.5 0.4 0.5
سرمایه گذاری خصوصی -1.40 -1 -2.2 -1.6 -0.8 0.5
استخراج معدن 20.40 -2 -1.4 0.1 0.5 1.5
تولید فولاد 800.00 680 640 640 770 850
پی ام آی مرکب 50.30 49.8 50.2 51.1 52.4 52.8
تولید الکتریسیته 29548.00 27100 25100 26000 30100 30200
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده -14.00 -20 -16 -17 -12 -6
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 1.00 -0.2 -0.7 -0.2 -0.6 0.5
تغییرات سالیانه خرده فروشی 4.20 0.7 0.4 0.9 1.5 2.2
هزینه های مصرف کننده 337646.00 334572 336651 337963 343048 348194
درآمد قابل تصرف شخص 340827.00 338000 340500 342200 345800 361400
پس انداز های شخصی 4.30 4.7 4.9 5.1 6.2 7.9
نرخ وام بانکی 1.75 1.75 1.75 1.75 2.5 3
بدهی خانوار به تولید ناخالص ملی 86.30 87 87 87 87 85
تسهیلات اعتباری خریدار 687.00 1220 1190 1450 1210 1560
قیمت گازوئیل 1.58 1.56 1.52 1.48 1.44 1.44
مسکن سازی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
خانه های مسکونی نوساز 46930.00 43220 43400 45100 41420 44750
میزان ساخت و ساز -2.40 0.2 0.5 0.6 0.5 1.2
شاخص مسکن 724.00 762 769 775 785 795
میزان قبول وام های رهنی 63.79 66.5 70.2 75.4 79.1 86.6
درخواست وام مسکن 38779.00 44900 45400 48900 49200 52600
نرخ مالکیت مسکن 65.00 62.5 62.5 62.5 62.5 62
سفارشات ساخت و ساز -30.70 -4.6 -7.7 -3.6 -2.4 1.5
پی ام آی ساخت و ساز 50.60 49.5 50.6 51.2 52.6 54


انگلستان - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.