امارات متحده عربی

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2019-04
بازار سهام 5392 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
نرخ تورم -2.5 2019-03
نرخ بهره 2.75 2019-03
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
شاخص PMI تولید 55.7 2019-03
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2018-12
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.7 2018-12
تولید ناخالص داخلی 383 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293 2017-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 1.72 2017-12
جمعیت 9.4 2017-12
تغییر اشتغال 0.6 2018-09
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2.5 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-03
تورم مواد غذایی -0.74 2019-03
CPI مسکن آب و برق 105 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.59 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.75 2019-03
نرخ بهره بین بانکی 2.79 2019-04
عرضه پول M0 88300 2019-03
عرضه پول M1 512000 2019-03
عرضه پول M2 1328600 2019-03
عرضه پول M3 1631700 2019-03
ترازنامه بانک 2787 2019-02
ترازنامه بانک مرکزی 433 2019-03
ذخایر ارزی 377 2019-03
میزان رشد وام 0.2 2019-03
وام به بخش خصوصی 794216 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.3 2017-12
صادرات 1163800 2018-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 7.5 2019-03
تولید نفت خام 3045 2019-03
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000 2017-12
شاخص تروریسم 0.11 2017-12
فروش اسلحه 72 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.7 2017-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
هزینه های دولت 152794 2017-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24400 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2018-01
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 55.7 2019-03
تغییرات موجودی انبار 81229 2017-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 73.37 2018-12
رتبه رقابتی 27 2018-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
آسانی کسب و کار 11 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 110 2018-12
هزینه های مصرف کننده 426883 2017-12
اعتبار بخش خصوصی 1152736 2019-02
تسهیلات اعتباری خریدار 325831 2018-12
قیمت گازوئیل 0.52 2019-03


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.