امارات متحده عربی

بازارها آخرین مرجع
پول 3.67 2019-10
بازار سهام 5090 2019-10
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
نرخ تورم -2 2019-08
نرخ بهره 2.25 2019-09
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
شاخص PMI تولید 51.1 2019-09
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-06
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.2 2019-03
تولید ناخالص داخلی 414 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442463 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288262 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66616 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.57 2018-12
جمعیت 9.6 2018-12
تغییر اشتغال 1 2019-06
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم -2 2019-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109 2019-08
تورم مواد غذایی -1.6 2019-08
CPI مسکن آب و برق 104 2019-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2019-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.33 2019-08
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 2.25 2019-09
نرخ بهره بین بانکی 2.27 2019-10
عرضه پول M0 90200 2019-08
عرضه پول M1 509042 2019-08
عرضه پول M2 1362400 2019-08
عرضه پول M3 1632241 2019-08
ترازنامه بانک 2850 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 421 2019-07
ذخایر ارزی 369 2019-07
میزان رشد وام 4.6 2019-08
وام به بخش خصوصی 811063 2019-08
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری 299400 2018-12
حساب جاری 139000 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.1 2018-12
صادرات 1163800 2018-12
واردات 864400 2018-12
ذخایر طلا 8.51 2019-09
تولید نفت خام 3070 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100 2018-12
شاخص تروریسم 0.11 2017-12
فروش اسلحه 113 2018-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.6 2018-12
بودجه دولت -1.8 2018-12
هزینه های دولت 176195 2018-12
ارزیابی اعتبار 90
مخارج نظامی 24601 2014-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 0 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 0 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 17.5 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 12.5 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
نرخ مالیات بر فروش 5 2019-01
تجارت آخرین مرجع
شاخص PMI تولید 51.1 2019-09
تغییرات موجودی انبار 60171 2018-12
سرعت اینترنت 8571 2017-03
آدرس های IP 1353580 2017-03
شاخص رقابتی 75.01 2019-12
رتبه رقابتی 25 2019-12
شاخص فساد مالی 70 2018-12
رتبه فساد مالی 23 2018-12
خطوط نفت خام 61 2019-09
آسانی کسب و کار 11 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
ضریب اطمینان مصرف کننده 113 2019-06
هزینه های مصرف کننده 434016 2018-12
اعتبار بخش خصوصی 1165642 2019-08
تسهیلات اعتباری خریدار 324349 2019-03
قیمت گازوئیل 0.59 2019-09


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: امارات متحده عربی - شاخص های اقتصادی.