امارات متحده عربی

بازارها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازنگری Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2 1.6 2.6 2.6 2.6
نرخ بیکاری 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم -1.50 -1.7 -0.2 2.3 2.1 2
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
شاخص PMI تولید 55.10 59.5 57 56.5 55 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 107 108 105 107 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2 1.6 2.6 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 414.18 425 425 434 434 434
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442462.67 1450655 1444966 1459188 1459188 1482535
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288261.59 323505 322236 325408 325408 330614
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782.40 42300 42300 43100 43100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66615.90 69500 69500 71100 71100 71100
کار Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بیکاری 2.57 2.8 2.8 3.2 3.2 3.2
جمعیت 9.40 9.53 9.53 9.66 9.66 9.66
قیمت ها Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ تورم -1.50 -1.7 -0.2 2.3 2.1 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.84 109 110 111 113 112
تورم مواد غذایی -1.70 -1 -0.1 2.6 2.3 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.00 0.2 0.3 0.5 0.4 0.7
CPI مسکن آب و برق 104.27 106 107 108 113 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 115.68 114 111 109 117 113
پول Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
نرخ بهره 2.50 2.5 2.5 2.25 2.25 2.5
نرخ بهره بین بانکی 2.45 2.62 2.62 2.37 2.37 2.62
میزان رشد وام 4.30 1.5 1.4 2 2.5 3.2
وام به بخش خصوصی 804724.00 795977 803372 826006 825647 824259
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 500000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 135000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.7 7.7 5.5 5.5 5.5
واردات 864400.00 858000 858000 920000 920000 920000
صادرات 1163800.00 1280000 1280000 1420000 1420000 1420000
ذخایر طلا 7.50 8.1 8.3 8.3 8.3 8.5
تولید نفت خام 3068.00 2960 2920 2950 3050 3065
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00 41550 41550 43800 43800 43800
دولت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 21.4 21.4 22.3 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 -0.3 -0.3 -1.1 -1.1 -1.1
هزینه های دولت 176194.89 155850 155239 156767 156767 159275
تجارت Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
شاخص PMI تولید 55.10 59.5 57 56.5 55 56
مصرف کننده Actual Q3 Q4 Q1 Q2 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 107 108 105 107 109
هزینه های مصرف کننده 434015.66 435420 433713 437982 437982 444989
تسهیلات اعتباری خریدار 324349.00 336598 331032 332782 332782 339639
قیمت گازوئیل 0.59 0.57 0.56 0.55 0.53 0.53


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.