امارات متحده عربی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 4955.26 4950 4897 4844 4793 4691
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2 2 2 2.6 2.6
نرخ بیکاری 2.57 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2
نرخ تورم -2.10 -1.4 -1.7 -0.2 2.3 2
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 422000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 112000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.7 7.7 7.7 5.5 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 21.4 21.4 21.4 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
شاخص PMI تولید 59.40 55 55.5 57 56.5 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 106 107 108 105 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2 2 2 2.6 2.6
تولید ناخالص داخلی 382.58 415 415 415 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35 1450655 1450655 1450655 1459188 1488372
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34 323505 323505 323505 325408 331916
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17 42300 42300 42300 43100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48 69500 69500 69500 71100 71100
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 2.57 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2
جمعیت 9.40 10.2 10.2 9.53 9.66 9.66
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -2.10 -1.4 -1.7 -0.2 2.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.82 110 109 110 112 112
تورم مواد غذایی -1.40 -0.8 -1 -0.1 2.6 2.1
نرخ تورم (ماهانه) 0.17 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7
CPI مسکن آب و برق 105.19 109 106 107 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.55 116 114 111 109 113
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.68 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
عرضه پول M2 1335100.00 1319000 1320000 1325000 1325000 1390000
ترازنامه بانک 2797.90 2760 2790 2820 2820 3055
میزان رشد وام 4.40 1 1.5 1.4 2 3.2
وام به بخش خصوصی 806053.00 768000 772500 768500 768500 780900
ترازنامه بانک مرکزی 432.62 420 440 450 450 580
ذخایر ارزی 377.06 342 344 348 348 420
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 422000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 112000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 6.60 7.7 7.7 7.7 5.5 5.5
واردات 864400.00 858000 858000 858000 920000 920000
صادرات 1163800.00 1280000 1280000 1280000 1420000 1420000
ذخایر طلا 7.50 8 8.1 8.3 8.3 8.5
تولید نفت خام 3055.00 3000 2960 2920 2950 3065
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00 41550 41550 41550 43800 43800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 21.4 21.4 21.4 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
هزینه های دولت 152794.22 155850 155850 155850 156767 159902
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 59.40 55 55.5 57 56.5 56
تغییرات موجودی انبار 81229.05 92000 92000 92000 91000 91000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 106 107 108 105 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68 435420 435420 435420 437982 446741
اعتبار بخش خصوصی 1160309.00 1145500 1147000 1150000 1150000 1190000
تسهیلات اعتباری خریدار 324349.00 335493 336598 332335 332782 340976
قیمت گازوئیل 0.64 0.5 0.49 0.48 0.47 0.47


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.