امارات متحده عربی

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 5391.88 5048 4996 4945 4894 4794
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3
نرخ بیکاری 1.72 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2
نرخ تورم -2.50 -1.4 -1.7 -0.2 2.3 2
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 422000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 112000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.7 7.7 7.7 5.5 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 21.4 21.4 21.4 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
شاخص PMI تولید 55.70 55 55.5 57 56.5 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 106 107 108 105 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.70 2.9 2.9 2.9 3.3 3.3
تولید ناخالص داخلی 382.58 415 415 415 425 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35 1463454 1463454 1463454 1469143 1511748
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34 326359 326359 326359 327628 337129
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17 42300 42300 42300 43100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48 69500 69500 69500 71100 71100
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 1.72 2.8 2.8 2.8 3.2 3.2
جمعیت 9.40 10.2 10.2 9.53 9.66 9.66
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم -2.50 -1.4 -1.7 -0.2 2.3 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.64 110 109 110 112 112
تورم مواد غذایی -0.74 -0.8 -1 -0.1 2.6 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.59 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7
CPI مسکن آب و برق 105.39 109 106 107 109 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106.29 116 114 111 109 113
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.87 2.85 2.85 2.85 2.85 2.85
عرضه پول M2 1328600.00 1319000 1320000 1325000 1325000 1390000
ترازنامه بانک 2786.60 2760 2790 2820 2820 3055
میزان رشد وام 0.20 1 1.5 1.4 2 3.2
وام به بخش خصوصی 794216.00 768000 772500 768500 768500 780900
ترازنامه بانک مرکزی 432.62 420 440 450 450 580
ذخایر ارزی 377.06 342 344 348 348 420
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری 299400.00 422000 422000 422000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 112000 112000 135000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.7 7.7 7.7 5.5 5.5
واردات 864400.00 858000 858000 858000 920000 920000
صادرات 1163800.00 1280000 1280000 1280000 1420000 1420000
ذخایر طلا 7.50 8 8.1 8.3 8.3 8.5
تولید نفت خام 3045.00 3000 2960 2920 2900 2920
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00 41550 41550 41550 43800 43800
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 21.4 21.4 21.4 22.3 22.3
بودجه دولت -1.80 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3
هزینه های دولت 152794.22 157225 157225 157225 157836 162414
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
شاخص PMI تولید 55.70 55 55.5 57 56.5 56
تغییرات موجودی انبار 81229.05 92000 92000 92000 91000 91000
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 110.00 106 107 108 105 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68 439262 439262 439262 440970 453758
اعتبار بخش خصوصی 1152736.00 1145500 1147000 1150000 1150000 1190000
تسهیلات اعتباری خریدار 325831.00 338454 339568 335280 336583 346344
قیمت گازوئیل 0.52 0.5 0.49 0.48 0.47 0.47


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.