امارات متحده عربی

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4
نرخ بیکاری 2.57 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
نرخ تورم -2.20 -0.2 4 3.8 2 2
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
موازنه تجاری 299400.00 422000 500000 500000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 105000 105000 105000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 5.8 5.2 5.2 5.2 5.2
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2
بودجه دولت -1.80 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
شاخص PMI تولید 50.30 51 56.5 55 55.9 56
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 108 105 107 108 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 1.6 2.4 2.4 2.4 2.4
تولید ناخالص داخلی 414.18 425 434 434 434 434
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1442462.67 1465542 1477082 1477082 1477082 1500715
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 288261.59 292874 295180 295180 295180 299903
تولید ناخالص داخلی سرانه 40782.40 42300 43100 43100 43100 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 66615.90 69500 71100 71100 71100 71100
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 2.57 2.8 3.2 3.2 3.2 3.2
جمعیت 9.60 9.78 9.96 9.96 9.96 9.96
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم -2.20 -0.2 4 3.8 2 2
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108.53 110 112 113 114 112
تورم مواد غذایی -1.40 -0.1 2.6 2.3 2.1 2.1
نرخ تورم (ماهانه) -0.74 0.1 0.5 0.4 0.7 0.7
CPI مسکن آب و برق 103.36 107 109 110 108 109
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 109.61 111 109 111 120 113
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 2.00 2 2 1.75 1.75 1.75
نرخ بهره بین بانکی 2.21 2.17 2.17 1.92 1.92 1.92
میزان رشد وام 3.80 3.2 2 2.5 2.9 3.2
وام به بخش خصوصی 804217.00 803372 824396 830526 830529 822652
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری 299400.00 422000 500000 500000 500000 500000
حساب جاری 139000.00 112000 105000 105000 105000 105000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 9.10 5.8 5.2 5.2 5.2 5.2
واردات 864400.00 858000 920000 920000 920000 920000
صادرات 1163800.00 1280000 1420000 1420000 1420000 1420000
ذخایر طلا 12.41 8.5 8.5 8.4 8.6 8.5
تولید نفت خام 3070.00 2920 2950 3050 3065 3065
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38100.00 41550 43800 43800 43800 43800
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 18.60 19.4 19.2 19.2 19.2 19.2
بودجه دولت -1.80 -0.6 -1.5 -1.5 -1.5 -1.5
هزینه های دولت 176194.89 179014 180424 180424 180424 183310
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
شاخص PMI تولید 50.30 51 56.5 55 55.9 56
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 113.00 108 105 107 108 109
هزینه های مصرف کننده 434015.66 440960 444432 444432 444432 451543
تسهیلات اعتباری خریدار 411200.00 331032 332133 332133 332133 338977
قیمت گازوئیل 0.57 0.52 0.51 0.49 0.48 0.45


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.