امارات متحده عربی

بازارها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
پول 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
بازار سهام 5098.12 -1365 369 -99.89 27.24 1.99
بازنگری Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5
نرخ بیکاری 1.72 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2
نرخ تورم 0.30 2.1 2.2 2.3 2 2.3
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
موازنه تجاری 315100.00 422000 422000 422000 422000 500000
حساب جاری 971000.00 112000 112000 112000 112000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.7 7.7 7.7 7.7 5.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 21.4 21.4 21.4 21.4 22.3
بودجه دولت -2.60 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
شاخص PMI تولید 56.30 55 55.3 55.5 57 58
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.00 109 106 107 108 109
نرخ مالیات شرکت 0.00 0 0 0 0 0
نرخ مالیات درآمد شخصی 0.00 0 0 0 0 0
تولید ناخالص داخلی Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0.80 3.3 3.3 3.3 3.3 3.5
تولید ناخالص داخلی 382.58 415 415 415 415 425
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1422210.35 1469143 1469143 1469143 1469143 1520563
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 317161.34 327628 327628 327628 327628 339095
تولید ناخالص داخلی سرانه 41197.17 42300 42300 42300 42300 43100
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 67293.48 69500 69500 69500 69500 71100
کار Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بیکاری 1.72 2.8 2.8 2.8 2.8 3.2
جمعیت 9.40 10.2 10.2 10.2 9.53 9.66
قیمت ها Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ تورم 0.30 2.1 2.2 2.3 2 2.3
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.74 114 114 113 112 115
تورم مواد غذایی 1.25 1.9 2.5 2.3 2.4 2.5
نرخ تورم (ماهانه) -0.30 0.2 0.3 0.2 0.3 0.7
CPI مسکن آب و برق 107.31 115 113 110 110 112
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 111.04 115 120 119 115 118
پول Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
نرخ بهره 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
نرخ بهره بین بانکی 2.89 2.93 3.18 3.18 3.43 3.43
عرضه پول M0 85800.00 88300 89600 90800 92000 95000
عرضه پول M1 486000.00 522500 526500 529000 533000 550000
عرضه پول M2 1305500.00 1318000 1319000 1320000 1325000 1390000
عرضه پول M3 1603100.00 1610000 1630000 1650000 1700000 1780000
ترازنامه بانک 2755.10 2730 2760 2790 2820 3055
میزان رشد وام 4.80 2.9 2.8 2.7 3.3 4.1
وام به بخش خصوصی 790720.00 776000 768000 772500 768500 780900
ترازنامه بانک مرکزی 417.70 405 420 440 450 580
ذخایر ارزی 346.27 339 342 344 348 420
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
موازنه تجاری 315100.00 422000 422000 422000 422000 500000
حساب جاری 971000.00 112000 112000 112000 112000 135000
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی 7.30 7.7 7.7 7.7 7.7 5.5
واردات 854400.00 858000 858000 858000 858000 920000
صادرات 1169500.00 1280000 1280000 1280000 1280000 1420000
ذخایر طلا 7.50 7.8 8 8.1 8.3 8.5
تولید نفت خام 3070.00 3050 3000 2960 2920 2920
فروش اسلحه 72.00 81 81 81 81 80
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 38000.00 41550 41550 41550 41550 43800
دولت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 20.70 21.4 21.4 21.4 21.4 22.3
بودجه دولت -2.60 1.2 1.2 1.2 1.2 1.3
هزینه های دولت 152794.22 157836 157836 157836 157836 163361
مخارج نظامی 24399.90 26100 26100 26100 26100 30000
تجارت Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
شاخص PMI تولید 56.30 55 55.3 55.5 57 58
تغییرات موجودی انبار 81229.05 92000 92000 92000 92000 91000
مصرف کننده Actual Q1 Q2 Q3 Q4 2020
ضریب اطمینان مصرف کننده 111.00 109 106 107 108 109
هزینه های مصرف کننده 426882.68 440970 440970 440970 440970 456404
اعتبار بخش خصوصی 1150199.00 1143500 1145500 1147000 1150000 1190000
تسهیلات اعتباری خریدار 325831.00 33600 33700 33800 33900 34000
قیمت گازوئیل 0.59 0.58 0.57 0.55 0.54 0.54


امارات متحده عربی - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.