اوکراین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 23.71 24.09 24.24 24.39 24.54 24.85
بازار سهام 509.79 505 500 495 490 480
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 3 3.4 3 3.2 3.2
نرخ بیکاری 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
نرخ تورم 6.50 6.3 6 5.5 5.3 5
نرخ بهره 15.50 14.5 14 13.5 12 10
موازنه تجاری -1200.70 -950 -500 -630 -630 -970
حساب جاری -651.00 -150 -800 -140 -1380 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 18.5 12.9 -0.5 -5 18
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.70 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.20 3 3.4 3 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 130.83 140 151 151 151 151
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256164.00 292305 231019 263849 264361 301658
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52011.00 75641 44413 53571 53675 78062
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3300 3500 3500 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 9233.15 8300 8700 8700 8700 8700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13568.00 39411 7818 13975 14002 40672
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8746.00 9737 4973 9008 9026 10048
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28799.00 30633 25675 29663 29721 31613
تولید ناخالص داخلی از معادن 11845.00 12650 11475 12200 12224 13055
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13803.00 13978 13704 14217 14245 14425
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38087.00 34465 32023 39230 39306 35568
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22645.00 22253 19620 23324 23370 22965
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 769.00 749 632 792 794 773
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
دستمزد 10727.00 11630 10372 11793 12379 12328
رشد دستمزد 16.37 16 15.2 14.8 14.3 14
سن بازنشستگی زنان 58.50 59 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7271 7271 7615 7588 7707
حداقل دستمزد 4173.00 4173 4250 4250 4250 4250
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6292 6292 6589 6567 6670
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4048 4048 4239 4225 4291
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 6.50 6.3 6 5.5 5.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 107 107 105 106 113
قیمت مصرف کننده اصلی 105.80 113 112 113 113 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.4 0.7 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 8.20 7.4 6.8 6.5 6.6 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.70 105 105 106 105 110
قیمت تولید 364.40 379 384 373 383 390
تغییر قیمت تولید کننده 1.70 2.9 3.2 2.5 2.2 2.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 15.50 14.5 14 13.5 12 10
نرخ بهره بین بانکی 16.13 16.13 15.63 15.13 13.63 11.63
ذخایر ارزی 21932.00 22000 20600 20800 21000 22500
نرخ بهره سپرده 13.20 13.2 12.7 12.2 10.7 8.7
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -1200.70 -950 -500 -630 -630 -970
حساب جاری -651.00 -150 -800 -140 -1380 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 5024.10 5100 4700 4550 5200 5300
صادرات 4064.60 4150 4200 3920 3900 4330
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 54058.00 70018 50509 55680 55788 72259
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -5.00 2.4 1.9 2 2.1 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) 5.60 1.2 1.2 0.6 1.8 1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.30 18.5 12.9 -0.5 -5 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی 11.00 7 7.2 6.7 6.4 6.1
هزینه های مصرف کننده 211034.00 244815 206061 217365 217787 252649
نرخ وام بانکی 15.67 15.67 15.17 14.67 13.17 11.17
قیمت گازوئیل 1.15 1.05 1.02 0.99 0.97 0.91


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.