اوکراین

بازارها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
پول 24.85 24.47 24.61 24.76 24.9 25.19
بازار سهام 521.87 519 513 507 502 491
بازنگری Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3 3.4 3 3.2 3.2
نرخ بیکاری 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
نرخ تورم 7.50 6.3 6 5.5 5.3 5
نرخ بهره 16.50 15.5 14.5 13.5 12 10
موازنه تجاری -890.70 -950 -500 -630 -630 -970
حساب جاری -512.00 -150 -800 -140 -1380 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.30 18.5 12.9 -0.5 -5 18
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.60 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.60 3 3.4 3 3.2 3.2
تولید ناخالص داخلی 130.83 140 151 151 151 151
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 256164.00 290886 291453 231019 230126 299321
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 52011.00 75274 75421 44413 44242 77457
تولید ناخالص داخلی سرانه 3110.20 3300 3500 3500 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7906.54 8300 8700 8700 8700 8700
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 13568.00 39220 39296 7818 7788 40357
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 8746.00 9689 9708 4973 4953 9970
تولید ناخالص داخلی از ساخت 28799.00 30485 30544 25675 25576 31369
تولید ناخالص داخلی از معادن 11845.00 12589 12614 11475 11431 12954
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13803.00 13910 13937 13704 13651 14314
تولید ناخالص داخلی از خدمات 38087.00 34298 34364 32023 31899 35292
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 22645.00 22145 22188 19620 19544 22787
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 769.00 745 747 632 629 767
کار Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بیکاری 7.80 8.8 8.9 7.9 7.5 8.2
دستمزد 10537.00 11630 10372 11793 12379 12328
رشد دستمزد 17.37 16 15.2 14.8 14.3 14
سن بازنشستگی زنان 58.50 59 59.5 59.5 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7271 7271 7615 7588 7707
حداقل دستمزد 4173.00 4173 4250 4250 4250 4250
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 6292 6292 6589 6567 6670
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 4048 4048 4239 4225 4291
قیمت ها Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ تورم 7.50 6.3 6 5.5 5.3 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 107 106 107 105 113
قیمت مصرف کننده اصلی 106.50 113 112 113 113 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.4 0.4 0.7 0.3 0.4
تورم مواد غذایی 8.80 7.4 6.8 6.5 6.6 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.90 105 106 105 106 110
قیمت تولید 368.90 379 384 373 383 390
تغییر قیمت تولید کننده 4.50 2.9 3.2 2.5 2.2 2.8
پول Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
نرخ بهره 16.50 15.5 14.5 13.5 12 10
نرخ بهره بین بانکی 16.91 18.63 18.13 16.04 15.04 18.13
ذخایر ارزی 21437.70 22000 20600 20800 21000 22500
نرخ بهره سپرده 13.32 13.3 13.3 12.3 11.3 9.3
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
موازنه تجاری -890.70 -950 -500 -630 -630 -970
حساب جاری -512.00 -150 -800 -140 -1380 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.8 -2.8 -2.8 -2.8
واردات 5175.10 5100 4700 4550 5200 5300
صادرات 4284.40 4150 4200 3920 3900 4330
دولت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 57.6 57.6 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.3 -1.3 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 54058.00 69678 69814 50509 50313 71699
تجارت Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تولید صنعتی -1.70 2.4 1.9 2 2.1 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.40 1.2 1.2 0.6 1.8 1
مصرف کننده Actual Q4 Q1 Q2 Q3 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -3.30 18.5 12.9 -0.5 -5 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی 8.60 7 7.2 6.7 6.4 6.1
هزینه های مصرف کننده 211034.00 243626 244101 206061 205264 250691
نرخ وام بانکی 18.20 17.12 16.62 15.56 14.56 16.62
قیمت گازوئیل 1.15 0.93 0.91 1 0.97 0.91


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.