اوکراین

بازارها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
پول 26.36 26.97 27.1 27.24 27.38 27.66
بازار سهام 552.69 557 550 542 535 521
بازنگری Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.2 2.5 2.7 2.9
نرخ بیکاری 9.30 8.4 8.1 9 9.4 8.2
نرخ تورم 9.60 10.1 8.9 6.3 6 5
نرخ بهره 17.50 17.5 17 17 16.5 16
موازنه تجاری -609.20 -550 -1336 -950 -500 -970
حساب جاری -8.00 -160 -1450 -150 -800 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 59.3 59.3 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -0.7 -5.2 18.5 12.9 18
نرخ مالیات شرکت 18.00 18 18 18 18 18
نرخ مالیات درآمد شخصی 18.00 18 18 18 18 18
تولید ناخالص داخلی Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.20 0.5 0.4 0.5 0.6 0.7
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.20 2.5 2.2 2.5 2.7 2.9
تولید ناخالص داخلی 112.15 130 130 130 145 145
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 283791.00 246828 299579 290886 291453 299321
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 73438.00 47992 53130 75274 75421 77457
تولید ناخالص داخلی سرانه 2991.63 3300 3300 3300 3500 3500
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 7894.39 8000 8000 8000 8100 8100
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 38263.00 12696 56242 39220 39296 40357
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 9453.00 7369 7835 9689 9708 9970
تولید ناخالص داخلی از ساخت 29741.00 28857 26530 30485 30544 31369
تولید ناخالص داخلی از معادن 12282.00 11536 12160 12589 12614 12954
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 13571.00 13403 13376 13910 13937 14314
تولید ناخالص داخلی از خدمات 33461.00 37602 34816 34298 34364 35292
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 21605.00 21938 22401 22145 22188 22787
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 727.00 780 799 745 747 767
کار Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بیکاری 9.30 8.4 8.1 9 9.4 8.2
دستمزد 10269.00 11381 11255 11630 10372 12328
سن بازنشستگی زنان 58.50 58.5 58.5 59 59.5 59.5
سن بازنشستگی مردان 60.00 60 60 60 60 60
هزینه زندگی خانواده 6610.00 7607 7605 7271 7271 7707
حداقل دستمزد 4173.00 4173 4173 4173 4250 4250
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 5720.00 5241 5240 6292 6292 6670
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 3680.00 3411 3410 4048 4048 4291
قیمت ها Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ تورم 9.60 10.1 8.9 6.3 6 5
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 100.70 110 111 107 107 113
قیمت مصرف کننده اصلی 107.40 119 119 113 112 117
نرخ تورم (ماهانه) 0.70 0.7 0.5 0.4 0.5 0.4
تورم مواد غذایی 9.20 7.5 7.3 7.4 6.8 6.9
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 101.70 111 112 105 105 110
قیمت تولید 374.00 379 406 420 428 495
تغییر قیمت تولید کننده 8.50 9 12 14 15 18
پول Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
نرخ بهره 17.50 17.5 17 17 16.5 16
نرخ بهره بین بانکی 18.38 18.38 18.38 18.38 17.88 17.38
ذخایر ارزی 19401.55 18100 17500 21000 20600 20900
نرخ بهره سپرده 12.97 12.97 12.97 12.97 12.47 11.97
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
موازنه تجاری -609.20 -550 -1336 -950 -500 -970
حساب جاری -8.00 -160 -1450 -150 -800 -180
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -3.60 -2.7 -2.7 -2.7 -2.5 -2.5
واردات 4701.00 4400 5050 5100 4700 5300
صادرات 4091.80 3850 3714 4150 4200 4330
دولت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 60.90 59.3 59.3 59.3 57.6 57.6
بودجه دولت -1.90 -1.5 -1.5 -1.5 -1.3 -1.3
هزینه های دولت 67979.00 56026 47450 69678 69814 71699
تجارت Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تولید صنعتی 5.20 2.1 1.9 2.4 1.9 2.2
تولیدات صنعتی (ماهانه) -1.80 0.8 2.1 1.2 1.2 1
مصرف کننده Actual Q2 Q3 Q4 Q1 2020
تغییرات ماهیانه خرده فروشی -2.20 -0.7 -5.2 18.5 12.9 18
تغییرات سالیانه خرده فروشی 9.10 6.4 6.7 6.5 7.2 6.1
هزینه های مصرف کننده 237684.00 182800 210734 243626 244101 250691
نرخ وام بانکی 16.73 16.73 16.73 16.73 16.23 15.73
قیمت گازوئیل 1.11 0.98 0.95 0.93 0.91 0.91


اوکراین - پیش بینی - شاخص های اقتصادی - پیش بینی برای شاخص های اقتصادی از جمله پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت.