اوگاندا

بازارها آخرین مرجع
پول 3688 2019-08
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 2.6 2019-07
نرخ بهره 10 2019-08
موازنه تجاری -396 2019-06
حساب جاری -746 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 58.1 2019-07
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.3 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.6 2019-03
تولید ناخالص داخلی 27.48 2018-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 710 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1807 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 15319 2019-03
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2589 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1026 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1174 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 255 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 579 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8537 2019-03
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.86 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 2.6 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 177 2019-07
تورم مواد غذایی 1.4 2019-07
قیمت مصرف کننده اصلی 173 2019-07
اندازه اصل تورم 3.5 2019-07
CPI مسکن آب و برق 197 2019-06
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166 2019-06
قیمت صادرات 161 2019-06
قیمت واردات 132 2019-06
نرخ تورم (ماهانه) -0.4 2019-07
قیمت تولید 177 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -2.3 2019-04
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-08
عرضه پول M2 17244 2019-06
عرضه پول M3 24373 2019-06
ذخایر ارزی 3338 2019-06
وام به بخش خصوصی 15655 2019-05
نرخ بهره سپرده 10.26 2019-03
عرضه پول M1 10016 2019-06
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -396 2019-06
حساب جاری -746 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
صادرات 302 2019-06
واردات 697 2019-06
رابطه مبادله 123 2019-06
ورود توریست 1449 2017-12
گردش سرمایه -768 2019-03
شاخص تروریسم 3.93 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 40 2018-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 2017-12
مخارج نظامی 406 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2019-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.1 2019-07
شاخص اقتصادی مقدم 233 2019-06
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 2017-12
شاخص رقابتی 46.8 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
پی ام آی مرکب 58.2 2019-07
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14915279 2019-05
تسهیلات اعتباری خریدار 2518038 2019-06
هزینه های مصرف کننده 78397 2018-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.