اوگاندا

بازارها آخرین مرجع
پول 3763 2019-06
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 3.3 2019-05
نرخ بهره 10 2019-05
موازنه تجاری -469 2019-04
حساب جاری -821 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
اطمینان کسب و کار 58.06 2019-05
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 25.89 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1698 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3242 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1168 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 242 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 570 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8642 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.86 2017-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3.3 2019-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 178 2019-05
تورم مواد غذایی -0.2 2019-05
قیمت مصرف کننده اصلی 173 2019-05
اندازه اصل تورم 4.6 2019-05
CPI مسکن آب و برق 198 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166 2019-03
قیمت صادرات 199 2019-03
قیمت واردات 132 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0.4 2019-05
قیمت تولید 177 2019-03
تغییر قیمت تولید کننده -3.8 2019-03
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-05
عرضه پول M2 16420 2019-03
عرضه پول M3 22875 2019-03
ذخایر ارزی 3410 2019-03
وام به بخش خصوصی 14113 2018-12
نرخ بهره سپرده 10.26 2019-03
عرضه پول M1 9561 2019-03
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -469 2019-04
حساب جاری -821 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
صادرات 308 2019-04
واردات 776 2019-04
رابطه مبادله 151 2019-03
ورود توریست 1449 2017-12
گردش سرمایه -792 2018-12
شاخص تروریسم 3.93 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -4.7 2018-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 2017-12
مخارج نظامی 406 2018-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 58.06 2019-05
شاخص اقتصادی مقدم 232 2019-04
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 2017-12
شاخص رقابتی 46.8 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
پی ام آی مرکب 57.3 2019-05
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14169507 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2482314 2019-04
هزینه های مصرف کننده 42035 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.