اوگاندا

بازارها آخرین مرجع
پول 3743 2019-04
بازنگری آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
نرخ تورم 3 2019-03
نرخ بهره 10 2019-04
موازنه تجاری -308 2019-02
حساب جاری -821 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
اطمینان کسب و کار 59.84 2019-03
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
تولید ناخالص داخلی آخرین مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 1.2 2018-12
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.6 2018-12
تولید ناخالص داخلی 25.89 2017-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 23903 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه 667 2017-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1698 2017-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 16102 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3242 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 1075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از ساخت 1168 2018-12
تولید ناخالص داخلی از معادن 242 2018-12
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 570 2018-12
تولید ناخالص داخلی از خدمات 8642 2018-12
کار آخرین مرجع
نرخ بیکاری 2.1 2017-12
جمعیت 42.86 2017-12
نرخ اشتغال 47.8 2012-12
هزینه زندگی خانواده 1368500 2018-12
هزینه زندگی انفرادی 652200 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت بالا 1216600 2018-12
دستمزد مشاغل با مهارت پایین 412400 2018-12
قیمت ها آخرین مرجع
نرخ تورم 3 2019-03
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 176 2019-03
تورم مواد غذایی -2.9 2019-03
قیمت مصرف کننده اصلی 172 2019-03
اندازه اصل تورم 4.6 2019-03
CPI مسکن آب و برق 198 2019-03
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 166 2019-03
قیمت صادرات 164 2019-02
قیمت واردات 132 2019-02
نرخ تورم (ماهانه) 0.5 2019-03
قیمت تولید 178 2019-01
تغییر قیمت تولید کننده -2.8 2019-01
پول آخرین مرجع
نرخ بهره 10 2019-04
عرضه پول M2 16524 2019-02
عرضه پول M3 23274 2019-02
ذخایر ارزی 3408 2019-02
وام به بخش خصوصی 14113 2018-12
نرخ بهره سپرده 10.91 2019-01
عرضه پول M1 9760 2019-02
تجارت آخرین مرجع
موازنه تجاری -308 2019-02
حساب جاری -821 2018-12
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -5.4 2017-12
صادرات 300 2019-02
واردات 608 2019-02
رابطه مبادله 125 2019-02
ورود توریست 1449 2017-12
گردش سرمایه -792 2018-12
شاخص تروریسم 3.93 2017-12
دولت آخرین مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 38.6 2017-12
بودجه دولت -3.3 2017-12
ارزیابی اعتبار 32.5
هزینه های دولت 4061 2017-12
مخارج نظامی 444 2017-12
مالیات آخرین مرجع
نرخ مالیات شرکت 30 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 40 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 18 2018-12
نرخ تامین اجتماعی 15 2018-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 10 2018-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 5 2018-12
تجارت آخرین مرجع
اطمینان کسب و کار 59.84 2019-03
شاخص اقتصادی مقدم 230 2019-02
سرعت اینترنت 2353 2017-03
آدرس های IP 20690 2017-03
تغییرات موجودی انبار 197 2017-12
شاخص رقابتی 46.8 2018-12
رتبه رقابتی 117 2018-12
پی ام آی مرکب 51.7 2019-03
شاخص فساد مالی 26 2018-12
رتبه فساد مالی 149 2018-12
آسانی کسب و کار 127 2018-12
مصرف کننده آخرین مرجع
اعتبار بخش خصوصی 14169507 2018-12
تسهیلات اعتباری خریدار 2475991 2019-02
هزینه های مصرف کننده 42035 2017-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: اوگاندا - شاخص های اقتصادی.